РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
ГРАДА ЧАЧКА
Број:011-1/20- IV -2-01
31. 01. 2020.године
Ч А Ч А К
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА
 
 
На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о обављању комуналне делатности вршења димничарских услуга. 
Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 4. став 3. и 13. став 1 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/16).
Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.
 
Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста одлуке могу доставити Градској управи за урбанизам града Чачка на интернет адресу: vdmitric@cacak.org.rs , у року од 15 дана од објављивања овог обавештења. 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Весна Дмитрић, дипл.правник