Претрага
Мени

Седнице градског већа

Осамдесет седма седница Градског већа града Чачка

На 87. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јуна 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2024. годину

- Решење о отуђењу к.п. бр. 2819/6 КО Љубић

- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела кат. парцеле бр. 1270 КО Чачак

- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле број 2588/1 КО Чачак

- Решење о давању сагласности инвеститору Поповић Борку из Чачка за озакоњење породично-стамбеног објекта изграђеног на к.п. бр. 18/7 КО Атеница

- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2024. години

- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години

- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручној служби и Градском правобранилаштву града Чачка

- Решење о постављењу начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 

Осамдесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 86. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. јуна 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2024. годину

- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2024. години

- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. - 31.12.2023. године 

- Предлог Решења о размени пословних простора у јавној својини између града Чачка и Републике Србије

- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама 1829/4 и 1829/5, обе у КО Чачак 

- Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 2819/6 КО Љубић

- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2024. и 2025. годину

- Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Чачку пореклом из индивидуалник извора у 2024. години

- Захтев јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 

- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2023. години

- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години (4 решења)

- Извештај Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у вези  наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Pandan“ доо Чачак

- Извештај комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Štamparija Label“ доо Чачак

- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Savema“ доо Чачак

- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)

info@cacak.rs
starmenuchevron-down