Претрага
Мени

Правобранилаштво

Градски правобранилац

Катарина Новковић

Дипломирани правник
Контакт
032/309-072
Адреса е-поште
katarina.novkovic@cacak.org.rs

Градски правобранилац руководи радом и представља Градско правобранилаштво.

Заменик градског правобраниоца: Славица Нишавић, дипл. правниk

У складу са Одлуком о Градском правобранилаштву («Сл. лист града Чачка» бр. 18/2014, 4/2015 и 8/2019), Градско правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса града Чачка на основу Устава, закона, Статута града Чачка и других општих аката.  Градско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града Чачка, његових органа и организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету града Чачка.   У том смислу, Градско правобранилаштво као заступник града усмерава своју активност на имовинско-правну заштиту јавне својине града Чачка,  којом град и његови органи располажу или управљају, а која је стечена по свим правним основима а односи се на непокретности – изграђено и неизграђено земљиште, као и објекте које користе правни субјекти чији је оснивач град Чачак.

Послове из надлежности Градског правобранилаштва обављају Градски правобранилац и Заменик градског правобраниоца.

Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2023. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка на седници одржаној 28. марта 2024. године.

Седиште Градског правобранилаштва је у Чачку, Ул. жупана Страцимира бр. 2.

Телефон: 032/309-070

info@cacak.rs
starmenuchevron-down