Претрага
Мени

Стална радна тела

Скупштина града образује стална радна тела и то:

 1. Савет за буџет и финансије;
 2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
 3. Савет за здравље
 4. Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности;
 5. Комисија за кадрове и мандатно - имунитетска питања;
 6. Савет за статут, друге прописе и организацију;
 7. Комисија за притужбе и предлоге;
 8. Савет за пољопривреду;
 9. Савет за јавни ред и мир;
 10. Савет за локални економски развој;
 11. Кориснички савет јавних служби ;
 12. Комисија за одређивање назива улица;
 13. Комисија за обележавање празника и доделу признања;
 14. Савет за младе;
 15. Комисија за равноправност полова и подршку породици.

Савет за буџет и финансије

Ило Михајловски, председник
Јасменка Луковић
Марина Ђурић
Владимир Словић
Невена Павловић

Савет разматра предлог и даје мишљење на Предлог Одлуке о буџету и завршном рачуну буџета Града и Предлоге Одлука о приходима и расходима буџета које доноси Скупштина града.

Председника и чланове Савета именује Скупштина града из реда одборника.

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Предраг Теофиловић, председник
Иван Рвовић
Даница Јовановић
Марко Гавриловић
Џоковић Раца

Савет разматра предлоге и даје мишљење на предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина града из области: урбанизма и просторног планирања, стамбено комуналних - делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта, пословног простора и заштите животне средине.

Председника и 2 члана Савета именује Скупштина града из реда одборника, а 2 члана из реда грађана.

Савет за здравље

др Маријана Глишић, председник
др Ирена Радивојевић
Надица Никетић
Марина Недовић
Др Летка Марковић
Тања Велисављевић
Биљана Цибрев
др стомат. Милојко Јовановић
Мирјана Станојевић
Иван Борисављевић
др Аксентије Тошић
др Ивана Лазовић
Биљана Васојевић

Савет разматра предлоге и даје мишљења на предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина града у области примарне здравствене заштите, предузима одређене активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља становништва и обавља одређене задатке из области заштите права пацијената прописане Законом о правима пацијената и то: разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављенних и прикупљених доказа и утврђених чињеница; о утврђеним чиљњеницама обавештава подносиоца приговора и директора Здравствене установе односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; разматра извештаје Саветника за заштиту права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини града, као и министарству надлежном за послове здравља.

Савет има председника и 12 чланова. Председника и 2 члана Савета Скупштина града именује из реда одборника на предлог одборничких група у Скупштини града; 4 члана су представници удружења грађана из реда пацијената на предлог удружења, 1 члан је представник здравствене установе „Дом здравља Чачак“, 1 члан је представник здравствене установе „Општа болница Чачак“, 1 члан је представник здравствене установе „Апотека Чачак“, 1 члан је представник здравствене установе „Завод за јавно здравље„, 1 члан је представник других облика здравствене службе (приватне праксе), на предлог удружења приватне праксе и 1 члан је представник Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијала Чачак.

Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности

Миладинка Ђукић, председник
Марко Јаковљевић
Снежана Аврамовић
Дејан Пејовић
Ана Матовић
Ђорђе Думић
Ивана Лукић Дачовић

Савет разматра предлоге и даје мишљење на предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина града у области: социјалне заштите, дечије заштите, предшколског, основног и средњег образовања, културе, физичке културе и других друштвених делатности.

Председника и 3 члана Савета именује Скупштина града из реда одборника и 3 члана из реда грађана.

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања

Гордана Крљанац, председник
Драган Уљаревић
Милка Владисављевић
Ило Михајловски
Милош Марић
Раденко Лазић
Стефан Радовановић

Комисија припрема предлоге за изборе и именовања чланова органа Града и представника Скупштине града у органе одређене прописом Града, а за које законом или овим Статутом није предвиђено да их неко други предлаже, доноси појединачне акте о статусним питањима функционера које бира или именује Скупштина града, доноси решења о престанку функције изабраним лицима по сили закона, ако надлежни орган у року то не констатује, одлучује о платама изабраних и именованих лица у органима Града, о годишњим одморима и другим правима изабраних и именованих лица у органима Града. Комисија припрема предлоге у вези са мандатно имунитетским правима одборника.

Комисија има председника и 6 чланова који се бирају из реда одборника.

Савет за статут, друге прописе и организацију

Стефан Радовановић, председник
Бранка Павловић
др Весна Новаковић
Славко Мајсторовић
Маријана Марковић

Савет разматра и даје мишљење на предлог Статута Града, предлог Пословника о раду Скупштине града и другог општег акта који је упућен Скупштини града, предлог за доношење аутентичног тумачења Статута и општег акта, који је донела Скупштина града и подноси предлог за доношење или промену Статута града и Пословника Скупштине града.

Председника и 2 члана Савета именује Скупштина града из реда одборника и 2 члана из реда грађана.
Најмање два члана Савета морају имати завршен Правни факултет.

Комисија за притужбе и предлоге

Владимир Радосавчевић, председник
Драгица Дуњић Марковић
Слободан Бајић
Бојана Вујовић
Ненад Правдић

Комисија разматра притужбе на рад органа и служби Града и на неправилан однос запослених и предлоге упућене Скупштини града и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у предлозима.

На поднете притужбе органи и службе Града дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева. О својим запажањима поводом представки и предлога Комисија подноси извештај Скупштини најмање једном годишње.

Комисија има председника и 4 члана који се именују из реда одборника.

Савет за пољопривреду

Оливера Мартаћ, председник

Милан Ђевић
Слободан Бодић
Мирослав Робајац
Антонела Луковић
Драшко Тутуновић
Дејан Радуловић

Савет за пољопривреду разматра предлог одлуке или другог општег акта и друга питања из области пољопривреде, пољопривредног задругарства и развоја села.

Председник и 3 члана Савета бирају се из реда одборника и 3 члана из реда грађана.

Савет за јавни ред и мир

Миланко Кривокућа, председник
Братислав Ћурчић
Драгутин Ђуровић
Филип Кузмановић
Миленко Јовановић
Драган Зарић
Бране Дробњак

Савет подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом мера и активности у циљу побољшања стања јавног реда и мира и безбедности на територији Града и предлаже Скупштини града доношење аката и предузимање других мера из надлежности Града којима се побољшава јавни ред и мир.

Председник и чланови Савета именују се из реда одборника и грађана који се професионално баве децом и омладином, малолетничком деликвенцијом, сузбијањем употребе наркотика и другим занимањима, који знањем и способностима могу да дају допринос јавном реду и миру и безбедности.

Савет за локални економски развој

Милун Тодоровић, председник
Слободан Спасовић
Драган Гојковић
Сретен Поповић
Слободан Јелић
Иван Лонгвинов
Маја Савић

Савет за локални економски развој подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом мера и активности којима се подстиче економски развој града, разматра стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског развоја.

Градоначелник је председник Савета за локални економски развој по положају.

Најмање 1/3 чланова Савета за локални економски развој бира се из реда привредника и предузетника, односно из реда њихових удружења.

Кориснички савет јавних служби

Славко Борисављевић, председник
Марко Мосић
Јована Мирковић
Томо Несторовић
Радован Терзић
Зоран Аџемовић
Милош Марић

Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину града. Кориснички савет јавних служби разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.

Председник Савета бира се из реда одборника. Чланови Савета бирају се из реда грађана. Чланови Корисничког савета не могу бити из реда одборника, функционера у органима Града и запослених у јавним службама.

Комисија за одређивање назива улица

Никола Наумовић, председник
Александар Матијашевић
Милан Максимовић
Марко Парезановић
Лела Павловић
Боле Лукић
Горан Петковић

Комисија предлаже Скупштини називе улица, тргова и градских четврти.

Председник Комисије бира се из реда одборника. Чланови Комисије бирају се из реда грађана и одборника.

Комисија за обележавање празника и доделу признања

Јасмина Петковић, председник
Предраг Теофиловић
Петар Јанковић
Дарко Василић
Драган Живковић
Никола Средојевић
Радош Кузмановић
Боле Лукић
Милош Обреновић

Комисија утврђује протокол обележавања дана Града и градске славе, утврђује предлог одлуке за доделу Децембарске награде Града и других признања у складу са одлуком којом су уређени празници Града, награде и признања.

Скупштина града бира председника и 4 члана из реда одборника, а 4 члана из реда грађана.

Савет за младе

Невена Кујунџић, председник
Владе Ђукановић
Предраг Кузмановић
Марко Достанић
Марина Лечић
Лазар Бјелић
Стефан Ћурчић
Марија Булија
Марко Трнавац

Савет за младе подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом мера и активности у области политике младих, иницира пројекте и програме за унапређење положаја младих, подстиче сарадњу Града и омладинских организација и даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси

Скупштина града у области од значаја за младе. Скупштина града бира председника и 4 члана из реда одборника, а 4 члана из реда грађана.

Комисија за равноправност полова и подршку породици

Миладинка Ђукић, председник
Саша Петровић
Олгица Ракић
Марија Вучуровић
Снежана Шибинац
Гордана Тошић
Моника Брајовић

Комисија за равноправност полова и подршку породици, прати остваривање, заштиту и унапређење положаја породице, равноправност жена и мушкараца, даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина града, предлаже активности и предузимање мера којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града.

Скупштина града бира председника и 3 члана из реда одборника, а 3 члана из реда грађана. Скупштина града бира 4 члана из реда припадника мање заступљеног пола.У раду ове комисије могу учествовати и друга лица по позиву, без права одлучивања.

info@cacak.rs
starmenuchevron-down