Претрага
Мени

Градска управа за локалну пореску администрацију

Начелник управе

Андрија Недић

дипл. економиста
Контакт
032/309-125
Адреса е-поште
nacelniklpa@cack.org.rs

У Управи се обављају послови који се односе на:

  • утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града (порез на имовину правних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу, самодопринос, локалне административне таксе, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Града, приходе од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Град и индиректни корисници буџета)
  • стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Града и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом;
  • канцеларијску и теренску контролу у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине града.

Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, предузетника и физичких лица

Контакт: 032/309-121

Одсек за нaплату, пореско књиговодство и извештавање

Контакт: 032/309-125

info@cacak.rs
starmenuchevron-down