Претрага
Мени

Градска управа за инспекцијски надзор

Начелник управе

Игор Кривокапић

дипл. инж. грађ.
Контакт
032/309-018
Адреса е-поште
igor.krivokapic@cacak.org.rs

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на:

  • инспекцијски надзор над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града
  • послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, туризма, трговине, спорта, издавање решења о извршењу, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града. 

Као унутрашња организациона јединица у саставу Градске управе за инспекцијски надзор образован је Одсек комуналне милиције.

Инспекције:

Грађевинска инспекција

Шеф инспекције: Ана Зорнић, дипл.инж.грађ.

Контакт: 032/309-063


Комунална инспекција

Шеф инспекције: Микаило Пузић

Контакт: 032/309-087


Просветна инспекција

Шеф инспекције Олгица Глишић, дипл. правник

Контакт: 032/309-134


Инспекција за заштиту животне средине

Шеф инспекције др Биљана Николић

Контакт: 032/309-060


Инспекција за локални превоз и путеве

Шеф инспекције Драгана Крвавац, дипл.инг. саобраћаја

Контакт: 032/309-061


Туристичка инспекција

Шеф Туристичке инспекције Драгоман Пауновић

Контакт: 032/309-063


Комунална милиција

Начелник Комуналне милиције: Милена Јовановић

Контакт: 342-022

Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне милиције.

Послови Комуналне милиције:

1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;

2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности јединице локалне самоуправе;

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима јединице локалне самоуправе;

4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за јединицу локалне самоуправе;

5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у јединици локалне самоуправе, очување добара и извршавање других задатака из надлежности јединице локалне самоуправе;

6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења;

7) други послови, у складу са законом

Како пријавити проблем Комуналној милицији

Комунална милиција, по члану 6. Закона о комуналној милицији, обавештења, пријаве, петиције, предлоге и притужбе од грађана прима:

- писаним путем преко писарнице за Градску управу за инспекцијски надзор - комунална милиција, у улици Жупана Страцимира бр. 2., и електронском поштом на адресу komunalnamilicija@cacak.org.rs , а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем.

-непосредним усменим обраћањем грађани дају обавештења у просторијама комуналне милиције у улици Жупана Страцимира број 35/ III спрат.

- телефоном 032/342-022, радним данима у периоду од 07 до 22 часова, а викендом се организују дежурства по потреби службе.

info@cacak.rs
starmenuchevron-down