Претрага
Мени

Градска управа за финансије

Начелник управе

Зоран Тодосијевић

дипл. економиста
Контакт
032/309-007

У Управи се обављају послови који се односе на

  • планирање, припрему и израду нацрта буџета Града
  • планирање и праћење динамике остваривања прихода
  • израду процене прихода у текућој години, пројекцију средстава за наредну годину, извршење буџета, састављање консолидованог рачуна трезора буџета, праћење и анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода, праћење коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града
  • буџетско рачуноводство, вођење помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига
  • обрачун плата, накнада и других примања за органе Града
  • благајничко пословање, израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему
  • Градска управа за финансије обавља и рачуноводствено - књиговодствене послове месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о учешћима грађана и уплатама самодоприноса.

АРХИВА ДОКУМЕНАТА СА СТАРОГ САЈТА - погледај више


Служба трезора

Контакт: 032/309-138

Служба буџета

Контакт: 032/309-080, 032/309-092

Служба рачуноводства

Контакт: 032/309-054

Финансијска служба месних заједница

Контакт: 032/309-058

info@cacak.rs
starmenuchevron-down