Претрага
Мени

Градско веће

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и 11 чланова Градског већа.

Чланове Градског већа бира Скупштина града тајним гласањем, на период од четири године, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.

Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина Града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.

Чланови Градског већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из делокруга Града.

Надлежности Градског већа:

-предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;

-доноси акт о приступању прибављању или располагању  непокретностима у јавној својини Града, када је доношење овог акта прописано  посебним прописима;

-одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у  случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Чачка;

-одлучује о располагању покретним стварима у јавној својини Града;

-одлучује о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и корисницима непокретности у јавној својини за давање на коришћење другом носиоцу права коришћења или у закуп ових непокретности на неодређено време и на одређено време за период до 5 година, у случајевима одређеним важећим прописима;

-одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини Града на

период до 5 година;

-одлучује о умањењу почетне процењене вредности непокретних или покретних ствари у јавној својини Града у поступку њиховог отуђења, у складу са важећим прописима;

-одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању другим имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа права (право на патент, лиценцу, модел, узорак и жиг, право коришћења техничке документације и др.)

-непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;

-доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;

-доноси акта о утврђивању просечних цена непокретности у  одговарајућим зонама, акта о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, у складу са законом;

- доноси Програм мониторинга земљишта, Програм заштите земљишта, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Програм контроле квалитета ваздуха, Програм постављања привремених објеката, такси стајалишта и аутобуских стајалишта, и друге програме и планове које не доноси Скупштина града;  

-врши надзор над радом градских управа образованих за поједине области, поништава или укида акте Градске управе образоване за поједину област, који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;

-поставља и разрешава начелнике градских управа;

-поставља и разрешава Градског правобраниоца и заменика Градског правобраниоца; 

-решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

-прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је Град оснивач;

-предлаже акта које доноси Скупштина града ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Град;

-подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;

-стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике:

-образује жалбену комисију;

-образује саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

-доноси, у складу са законом и овим статутом, План одбране града којим планира своју организацију за функционисање у ванредном или ратном стању и планира мере и средства за рад правних лица из њихове надлежности ради непосредног задовољавања потреба грађана у ратном или ванредном стању у складу са задацима Плана одбране Републике Србије;

-информише јавност о свом раду;

- доноси пословник о раду на предлог Градоначелника;

-врши и друге послове, у складу са законом.

info@cacak.rs
starmenuchevron-down