Претрага
Мени

Градска управа за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа

Начелник управе

Рада Ћојбашић

дипл. правник
Контакт
032/309-006
Адреса е-поште
rada.cojbasic@cacak.org.rs

У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа обављају се послови који се односе на:

 • стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, организационе и административно - техничке послове за потребе градоначелника, Градског већа и помоћника градоначелника (израду аката које доноси градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа)
 • послове протокола за потребе органа Града
 • стручне послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у земљи и иностранству
 • стручне и административне послове у вези са постављењем и разрешењем за које је надлежно Градско веће и градоначелник
 • сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа и стручних радних тела које образује градоначелник и Градско веће
 • послове спровођења поступака финансијске подршке који нису у надлежности других управа
 • припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа
 • послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе градоначелника и других функционера Града
 • послове извештавања јавности о раду и активностима градоначелника и других функционера Града
 • друге послове у вези рада градоначелника, заменика градоначелника, Градског већа и помоћника градоначелника.

Организационе јединице

Стручна служба Скупштине Града

Контакт: 032/309-035, 032/309-033

Стручна служба Скупштине града обавља стручне, оперативне и организационе послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника Скупштине града, као и послове који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, постављења и разрешења лица која бира, именује или поставља Скупштина града, израду појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града, јавност рада Скупштине града, уређивања "Службеног листа града Чачка", интернет презентације органа Града, стручне, саветодавне и административно техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине града, информисање одборника и грађана о раду Скупштине града, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града и одборника, и друге послове у вези рада Скупштине града.

Кабинет градоначелника

Контакт: 032/309-010

Кабинет Градоначелника обавља послове за потребе градоначелника, заменика и помоћнике, који се односе на представљање и заступање Града, комуникацију и сарадњу Града са другим локалним самоуправама у земљи и иностранству и представницима државних органа, организација, удружења, привредних субјеката и других институција, организовање активности на прикупљању средстава намењених за реализацију развојних и других пројеката и утврђених обавеза Града, организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција и организовање посета представника Града, додељивања јавних признања Града, организовања манифестација од значаја за Град, пријем странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, коресподенцију и превођење докумената за потребе органа Града, обраду и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, заменика и помоћнике, односе са медијима и информације о активностима органа Града и друге послове за потребе градоначелника, заменика и помоћнике.

Канцеларије:

Канцеларија за послове градоначелника

Контакт: 032/309-015

Канцеларија за послове Градског већа

Контакт: 032/309-046

Канцеларија за стручна радна тела извршних органа

Контакт: 032/309-056

Стручна служба Скупштине Града

 • Сектор за Скупштинске послове
 • Сектор за радна тела Скупштине
 • Канцеларија председника и заменика председника Скупштине
 • Кабинет Градноначелника

info@cacak.rs
starmenuchevron-down