Претрага
Мени

Градска управа за опште и заједничке послове

Начелник управе

Небојша Бежанић

дипл. правник
Контакт
032/309-001
Адреса е-поште
nebojsa.bezanic@cacak.org.rs

Градска управа за опште и заједничке послове обавља послове који се односе на:

 • организацију градских управа
 • пријемну канцеларију и архиву органа Града
 • канцеларијско пословање (лична стања грађана, оверу потписа, преписа и рукописа (до рока утврђеног Законом о јавном бележништву)
 • јавне набавке
 • печате и штамбиље
 • ажурирање дела Јединственог бирачког списка за град Чачак
 • изборе за одборнике, народне посланике и председника Републике
 • нормативно - правне, стручне и организационе послове за потребе органа месних заједница
 • спровођење референдума и подношења грађанске иницијативе
 • пројектовање, имплементацију и реализацију информационог система, развој и коришћење информатичке технологије
 • пружање правне помоћи грађанима и савете у вези заштите права пацијената
 • радне односе запослених у органима Града
 • текуће и инвестиционо одржавање објеката, уређаја и опреме које користе органи Града
 • одржавање хигијене у заједничким просторијама, физичко обезбеђење, старање о возном парку и противпожарној заштити
 • снимање тока седнице Скупштине града, курирске и друге заједничке послове за све градске управе и органе Града, који нису у надлежности других управa

У Градској управи за опште и заједничке послове обављају се и други управни послови који нису у надлежности других градских управа.

Одређене послове из своје надлежности управа може да врши, уз уговорену накнаду, и за потребе других органа смештених у пословној згради градских управа, ако за то има обезбеђене услове.

Месне канцеларије  

Контакт: 032/309-093

Служба правне помоћи

Контакт: 032/309-069

Одсек за људске ресурсе и лични статус грађана

Контакт: 032/309-005, 032/309-002

Матичари

Контакт: 032/309-100, 032/309-102, 032/309 – 103. 032/309-112

Служба за безбедност и одбрану

Контакт: 032/324 - 025

Писарница

Контакт: 032/309-107, 032/309-106, 032/309-117

Служба за јавне набавке

Контакт: 032/309-037, 032/309-038

info@cacak.rs
starmenuchevron-down