На основу Решења Градског већа града Чачка бр. 06-3/2023-III  од 12.01.2023.год.

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК расписује:

О Г Л А С

ЗА  ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 1. Катастарска парцелa бр. 4930/3 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, површине 6.480м2

Катастарска парцелa број бр. 4930/3 КО Чачак, површине 6480m2,  обухваћена је Планом Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 16 (зона пословања). Урбанистичка зона намењена пословању налази се на једном од улазних праваца у граду, формирана је обострано уз један од фрекветнијих токова, односно уз Улицу булевар ослобођења и Улицу булевар ослободилаца. Зоном је обухваћен простор између регулисаног тока Лозничке реке, Улице Стевана првовенчаног, Улице булевара ослобођења, границе са становањем високе густине (урбанистичка зона бр. 13), а затим Улицом 182, Улицом чачански партизански одред, Улицом др Драгише Мишовића и Улицом булевара ослободилаца (државни пут IБ реда број 23).

Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су пословни, производни, административни, складишни, услужни, сервисни комунални и саобраћајни објекти. Максимална спратност за пословни По+П+3, производни, магацински, сервисни и сл. Пр, П+1, а максимални индекс заузетости је 50% под објектима, 80% рачунајући све објекте високоградње и платое са саобраћајницама и паркинзима.

 

Почетни износ цене у поновљеном поступку оглашавања износи  85.613.322,60 динара.

Плаћање је једнократно.

Износ депозита је 50% од новоутврђене цене.

 1. Катастарска парцела бр. 836/1 КО Трбушани, по врсти грађевинско земљиште, површине 1467m2

Катастарска парцела број 836/1 КО Трбушани, површине 1467m2 обухваћена је  Планом Генералне регулације « Трбушани – Љубић » у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014)  и  према наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 6, у саставу  урбанистичке целине 6.1 (становање малих густина насељености до 50ст./ха.- резиденцијално становање).

Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су породични објекти типа вила намењени становању високог стандарда са великим процентом зелених и уређених отворених површина и другим пратећим садржајима (базен, простор за рекреацију и сл.), максималне спратности   По+Пр+Пк и максималнног  индекса заузетости 25%. 

Почетни износ цене у поновљеном поступку оглашавања износи 4.141.294,00 динара.

Плаћање је једнократно.

Износ депозита је 50% од новоутврђене цене.

 • Заинтересована лица могу извршити увид у документацију катастарских парцела које су предмет отуђења из јавне својине сваког радног дана између 13 и 15h у канцеларији бр. 15/б у ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК или позивом на 032/303-200 .
 • Оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка објављен је дана02.2023.год., у дневном листу „Српски телеграф“ и на сајтовима Града Чачка и ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, а рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог огласа, односно закључно са даном 15.03.2023.год.
 • Поступак јавног надметања спровешће се 03.2023.године у просторијама Градске управе (сала Градског већа) у 10 h за прву локацију и 11 h за другу локацију.

 

У С Л О В И    О Г Л А С А

 • ПРИЈАВА
 • Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве. Образац пријаве се може преузети на званичном сајту Града или ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК или је подносилац може сам сачинити, у ком случају уз пријаву мора да достави потписану изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.
 • Пријаве на оглас се достављају на следећи начин:

– На полеђини затвореног коверта написати – ГРАД ЧАЧАК, Комисија за грађевинско земљиште, Улица жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак;

–  На предњој страни затворене коверте написати назнаку на коју локацију се односи, податке о подносиоцу пријаве, име, презиме, назив правног лица односно предузетничке радње, адреса и контакт телефон, са назнаком “Пријава на оглас за отуђење грађевинског земљишта из  јавне својине – НЕ ОТВАРАТИ“.

 • Пријаве на оглас се достављају путем поште или директно на писарницу Градске управе града Чачка, шалтер 10.
 • Једном пријавом може се учествовати на јавном надметању за само једну локацију. Уколико је један учесник заинтересован за више локација, за сваку локацију мора поднети посебну пријаву и пратећу документацију.
 • Пријава правног лица мора да садржи пословно име, седиште, број телефона, податке о броју рачуна за евентуални поврат депозита, мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
 • Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, не старији од месец дана, потврда о пореском идентификационом броју, оба документа у оригиналу или овереној фотокопији и доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција. Такође потребно је приложити и очитану личну карту односно фотокопију личне карте (уколико нема чип) законских заступника правног лица.
 • Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона, податке о броју рачуна за евентуални поврат депозита и мора бити потписана.
 • Уз пријаву физичког лица прилаже се очитана лична карта односно фотокопирана лична карта (уколико нема чип) и доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.
 • Пријава предузетника мора да садржи све податке о предузетнику односно пословно име, седиште, податке о броју рачуна за евентуални поврат депозита, мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
 • Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа, не старији од месец дана, потврда о пореском идентификационом броју, оба документа у оригиналу или овереној фотокопији и доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција. Такође потребно је приложити и очитану личну карту односно фотокопију личне карте (уколико нема чип) овлашћеног лица.
 • Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све наведене исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.
 • Подносиоца пријаве може да заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране надлежног органа и може бити приложено уз пријаву, али и на самом јавном надметању.
 • Учесници који поднесу неблаговремену и непотпуну пријаву, неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно пријава ће бити одбачена.

 

 • ДЕПОЗИТ
 • За учешће у јавном надметању обавезна је уплата депозита у износу од 50% од почетног износа цене или полагање неопозиве лицитационе (депозитне) банкарске гаранције, без “приговора“, наплативе “на први позив“ са роком важности од 180 дана од дана давања пријаве.
 • Депозит се уплаћује на депозитни рачун ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК број: 200-2254621301022-50.
 • Учеснику коме се отуђи земљиште из јавне својине депозит се зарачунава у износ цене за отуђење земљишта, а учесницима који нису успели депозит се враћа у року од 5 дана од дана одржавања седнице Комисије, без камате.
 • Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене након чега, услед одустајања, губи право на враћање депозита, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити.
 • Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити.
 • ПОНИШТЕЊЕ РЕШЕЊА И РАСКИД УГОВОРА
 • Понудилац који понуди највишу цену дужан је да :
 • приступи закључењу уговора са ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК у року од 30 дана од дана достављања – пријема решења о отуђењу;
 • исплати понуђену цену у року од 15 дана од дана закључења уговора;
 • грађевинско земљиште које је отуђено из јавне својине приведе намени, односно кат. парцелу изгради у складу са планском документацијом у року од 5 година од дана уписа права у катастар непокретности.
 • У случају непоштовања наведених рокова, стичу се услови за поништење решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка односно раскид уговора о купопродаји грађевинског земљишта и губитак права на враћање депозита.

 

 • НАПОМЕНА:
 • Јавном надметању могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати, односно надметати се само подносиоци пријаве односно лица овлашћена на начин прописан у сегменту –Пријава.
 • Уколико јавно надметање не успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока од најмање 15 дана од дана неуспелог јавног надметања, о чему решење доноси Градско веће.
 • Пожељно је да пре подношења пријаве учесник у јавном надметању, провери код ималаца јавних овлашћења могућности прикључења планираног објекта на инфраструктурну мрежу.
 • Избор најповољнијег понудиоца извршиће се јавним надметањем понудилаца који су уз пријаву поднели одговарајућу документацију наведену овим огласом и уплатили наведени износ депозита, а грађевинско земљиште се отуђује понудиоцу који пред Комисијом за грађевинско земљиште понуди највећи износ цене, на основу чега Градско веће доноси решење о отуђењу грађевинског земљишта најповољнијем понудиоцу, односно лицу које је понудило највећи износ, са којим ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК закључује уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка, након чега се у прописаним роковима исплаћује остатак цене, на одговарајући рачун Града Чачка.
 • Поред цене за отуђење земљишта, инвеститор плаћа и допринос за уређивање грађевинског земљишта по добијању грађевинске дозволе, сагласно Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
 • Понудилац који понуди највећи износ, има обавезу обавезу да плати законом прописане пореске обавезе, као и да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго, као и трошкове солемнизације уговора код надлежног јавног бележника.

 ДИРЕКТОР ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Милан Бојовић