РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
Број: 011-4/19- IV -2-01
21.03.2019. године
ЧАЧАК

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочео рад на изради одлуке којом се уређују ближи услови и начин обављања такси превоза на територији града Чачка, програм, начин и трошкови полагања испита о познавању града Чачка, обрасци такси дозвола за такси возача и такси возило и изглед и димензије кровне ознаке за такси возило коју издаје надлежна градска управа.

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 87б став 4, 88. став 8, 89а. став 4. и 94. став 1. и 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон и 83/18).

Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста одлуке могу доставити Градској управи за урбанизма града Чачка на интернет адресу: вдмитриц@цацак.орг.рс, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења.