Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е – 761, деоница Појате – Прељина

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А [...]