Јавни увид

Чачак постаје нови туристички центар Србије

Челници Чачка, следећи пример Јагодине, планирају да у наредном периоду обогате туристичку понуду свог града новим атрактивним садржајима и то Зоо вртом, Аква парком, дечјим спортским центром. Наиме, Градска управа за урбанизам у Чачку ставила је на јавни увид, до 12. августа, план детаљне регулације „Спортски центар“ поред обала Западне Мораве. Овим планом, чији је нацрт урадило јавно предузеће „Градац“ предвиђа се израда урбанистичких пројеката за пројекте Аква парка, Зоо врта, дечјег спортског центра, тениског комплекса, леве обале Западне Мораве, као и градског парка, еко центра и комплекса универзалне хале.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“

Укупна површина подручја плана износи 231.05 хектара. Планом детаљне регулације „Спортски центар“ обухваћен је део градског подручја које се простире северозападно у односу на центар града.

Граница плана одређена је улицом Видосава Колаковића на северу, затим се јужно спушта ка реци Западна Морава и низводно прати одбрамбени бедем са леве стране реке до пешачког моста. Наставља се пешачким мостом преко реке, а затим узводно прати деснообални одбрамбени бедем до изворишта водоснабдевања у Бељини, а потом десном обалом реке наставља до границе КО Пријевор и КО Трбушани, поново прелази преко реке и даље наставља у правцу севера ка улици Видосава Колаковића (са западне стране граница ПДР се поклапа са границом ГУП Чачка), наводи се у документацији.

Комплекс аква парка предвиђен је на простору између новопланираних улица Стевана Првовенчаног, Белог Дамјановића и лево обалног одбрамбеног бедема. Зона аква парка садржаће основне садржаје савременог, уређеног и опремљеног туристичког и спортско-рекреационог комплекса. У оквиру њега потребно је предвидети улазни блок, хотел са апартманским смештајем и велнесом, базене за спортске и разне врсте рекреативних активности са воденим атракцијама и системом тобогана (базени за релаксацију, пиратско острво, дивља река, дечији рај, базен са таласима, пећински базени и сл.).

Планом се предвиђа и уређење спортског центра „Младост“.

Еко-центар планиран је за остварење рекреативно-едукативних програма чији је циљ афирмација природе и природних вредности, упознавање са посебностима екосистема и културом конкретне средине (вредностима речних, мочварних и језерских косистем) и афирмација рекреативног спорта. Центар је намењен свим старосним групама, посебно млађим популацијама у смислу едукације.

Када су у питању радови на стадиону ФК Борац, према пројекту у другој фази биће у потпуности реконструисана западна трибина. С обзиром на планирану пешачку зону око стадиона, просторе испод трибина требало би активирати за пословно-комерцијалне садржаје. Уз комплекс стадиона предвиђена су и три травната помоћна фудбалска терена.

Градска управа за урбанизам оглашава рани јавни увид ПДР „Индустријска зона – Коњевићи“

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 6/18 и 8/19.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 19. ЈУЛА ДО 02. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) материјал за рани јавни увид биће изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs.           

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 02. августом 2019. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Карта планиране намене површина Преузмите
План саобраћаја Преузмите
Текст плана Преузмите