Јавни увид

Чачак постаје нови туристички центар Србије

2019-07-21T10:30:20+01:0019, 07, 2019|

Челници Чачка, следећи пример Јагодине, планирају да у наредном периоду обогате туристичку понуду свог града новим атрактивним садржајима и то Зоо вртом, Аква парком, дечјим спортским центром. Наиме, Градска управа [...]

Градска управа за урбанизам оглашава рани јавни увид ПДР “Индустријска зона – Коњевићи”

2019-07-21T10:36:11+01:0019, 07, 2019|

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и [...]