Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта на градском гробљу у Чачку

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА   на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука [...]