Општина Чачак је усвојила ЛЕАП документ (Локални еколошки акциони план) 2005. год. ЛЕАП Општине Чачак је класификовао бројне проблеме у животној средини, дефинисао је циљеве које би требало достићи у одређеном периоду и предложио је механизме и активности које би требало користити да би се достигли планирани циљеви.
Процес сагледавања проблема је показао, да је проблем отпада један од најзначајнијих, у заштити животне средине, на територији општине Чачак. Такође, путем различитих анкета је потврђено и да грађани имају високу свест о овом проблему. На питање: Који је најзначајнији проблем животне средине у нашој општини, највише анкетираних (30.8%) је се изјаснило за проблем отпада; а на питање: Да сте у прилици да доносите одлуке, са којим проблемима животне средине би се прво позабавили, 50.3% анкетираних је се одлучило за отпад.

Количине и морфолошки састав отпада на територији Града Чачка

На градској и приградској територији Града Чачка тренутно се дневно генерише око 70 тона комуналног чврстог отпада. Процена је да се  на сеоском делу територије генерише око 10 тона отпада дневно, што је укупно око 80 тона. На годишњем нивоу је то око 29.000 тона.
Према двогодишњим истраживањима обављеним у 40 карактеристичних породица, максимално 20% су рециклабилне материје, око 60% су материјали погодни за микробиолошке третмане, а 20% су материјали који се према тренутним сазнањима не могу успешно рециклирати нити микробиолошки обрадити. Значи постоји теоретска могућност да се количина отпада за депоновање може редуковати на 20% од количине које се тренутно депонује. Теоретски гледано количина секундарних сировина на територији Града Чачка је око 5.800 тона на годишњем нивоу што указује на јасну потребу за рециклажом.

Стратешки принципи Града Чачка у области управљања комуналним чврстим отпадом

Територијални принцип: Успостављен систем прикупљања и одвожења отпада на целокупној територији Града Чачка.

Принцип смањења количине отпада: Подразумева рециклажу, компостирање и санитарно депоновање остатка.

Регионални принцип: Подразумева депоновање остатка отпада на регионалној санитарној депонији која обухвата минимално 300.000 грађана.

Учеснички принцип: Подразумева такву организацију укупног посла у коме учествују: привреда као генератор и прерађивач отпада, грађани као емитер отпада и учесник у селекцији и компостирању и локална власт у складу са одговарајућим овлашћењима, законским  обавезама, опредељеном развојном политиком и расположивим ресурсима.

Развојни принцип: концепт је такав да га је могуће лако модификовати, унапређивати и усклађивати са домаћим и међународним прописима, као и са новим технолошким решењима.

Ресурси

Технички:

• Два контролисана сметлишта са скупштинском одлуком о затварању након пуштања у експлоатацију регионалне санитарне депоније Дубоко Ужице.
• Центар за селекцију отпада у развоју
• Градска пилот компостана
• Кућни компостери
• Возни парк за прикупљање и одвоз отпада на локална сметлишта
• Довољан број контејнера за прихват мешаног отпада за целокупну територију Општине Чачак
• Четири хиљаде комплета посуда од 160 л. (8000) канти, за прихват селектованог отпада у индивидуалним домаћинствима.

Институционални:

• Два ЈКП која се баве прикупљањем и депоновањем отпада, од којих се једно бави и селекцијом
• Једно ЈКП које се бави компостирањем отпада
• Служба за заштиту животне средине
• Служба за развој
• Предшколска установа  са својих 16 обданишта
• Две основне и четири средње школе
• Еко – камп
• Три невладине организације
• Најмање 40 волонтера

Опис тренутне ситуације у развоју система управљања комуналним чврстим отпадом

Прикупљање отпада: Град Чачак је преко својих ЈКП организовала прикупљање чврстог комуналног отпада са градског и приградског подручја и са 80% сеоског подручја.

Селекција комуналног чврстог отпада: У Граду Чачку примарна селекција амбалажног отпада је у фази развоја и селекцијом је тренутно обухваћено 20% градске територије у индивидуалним домаћинствима. Комунални отпад привредних субјеката за сада се одвози као мешани без претходне селекције. Концепција селекције отпада у Чачку се заснива на примарној селекцији на месту настанка, у домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији у Центру за завршну селекцију отпада.

• Примарно, отпад се селектује на рециклабилну и нерециклабилну компоненту (принцип две посуде – плава за прихват рециклабилног отпада и зелена за прихват нерециклабилног отпада). За ову операцију су одговорни грађани.
• Завршно, отпад из плаве канте се прикупља довози у Центар за завршну селекцију. Селектује се по природи материјала и технологији рециклаже (пластика, стакло, папир и картон, метал, стиропор, гума, вишеслојна амбалажа – тетрапак и нерециклабилне компоненте које се одвајају и депонују. Овако селектоване секундарне сировине се балирају и комерцијализују. Одговорност над овом операцијом има ЈКП Комуналац Чачак и Градоначелник Града преко стручног тима који је решењем Градоначелника формиран са задатком за координацију над свим активностима везаним за управљање отпадом.

Компостирање нерециклабилне компоненте: У Чачку у овом моменту је изграђена компостана капацитета 500 тона компоста годишње и у току је пилот пројекат компостирања – први у Србији.

Депоновање: Нерециклабилна компонента отпада и неискомпостиран остатак се депонују. Град Чачак је са Градом Ужицем лидер партнер на реализацији изградње једне од првих регионалних санитарних депонија у Србији, која покрива девет општина и градова Моравичког и Златиборског округа. Овај пројекат вреди 12.600.000 еура и односи се на 385.000 становника, а Град Чачак учествује у њему са 27%. Инвестиција је у току, обезбеђена су комплетна финансијска средства и планира се да депонија буде оперативна до краја 2008. год. До тада, комунални чврсти отпад са територије Општине Чачак се депонује на два контролисана сметлишта и на преко 50 дивљих депонија.

Едукација: Град Чачак врши перманентно образовање грађана у области управљања отпадом са посебним аспектом на улогу и значај учешћа свих грађана.

• Едукација деце предшколског узраста кроз прикупљање ПЕТ амбалаже у предшколским установама и сертификовање васпитачица за ЕКО едукацију.
• Едукација деце завршних разреда основне школе и средњошколаца кроз семинаре, округле столове и радионице у оквиру основаног ЕКО кампа.
• Укључивање ученика у процес едукације одраслих.
• Инструкције грађанима путем летака и преко средстава јавног информисања.
• Одржавање међународне уметничке колоније један пут годишње на тему ''Креирање од секундарних сировина''. Колонија се одржава у Чачку у простору Центра за завршну селекцију.