Одлука о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 22/16.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ ДО 30. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) материјал за рани јавни увид биће изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs .

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 8, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 30. децембром 2016. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицати на планска решења.