Просветна инспекција врши послове инспекцијског надзора поступања школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, прегледа школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности, предузимања мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, односно сарадника и директора, контроле испуњености услова за упис деце у школу, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
Прописи:
Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», број 62/03, 64/03 – испр.58/04, 62/04 – испр, 101/05 – др.Закон 79/05 – др.Закон, 81/05 испр. Др.Закона и 83/05 – испр.др.Зак.).

Шеф инспекције: Лалић Миодраг, дипл. правник

Упутство за оснивање предшколске установе.
Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2018/2019. годину

Заједничке контролне листе Преузмите
Контролна листа за предшколско васпитање Преузмите
Контролна листа за основно образовање Преузмите
Контролна листа за средње образовање Преузмите