РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
ГРАДА ЧАЧКА
Број:350-6/20- IV -2-01
03.02.2020. године
Ч А Ч А К
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА
 
 
 
На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама.
 
Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 35. став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС&рдqуо;, број 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).
 
 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Весна Дмитрић, дипл.правник
   
Предлог границе плана ПДР-а ски стазе у Риђагама Преузмите