На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 14/18.

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 27. став 10. и 11. и 49. став 3. Закона о јавној својини (»Службени гласник РС« број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18).

Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста одлуке могу доставити Градској управи за урбанизам града Чачка на интернет адресу: vdmitric@cacak.org.rs , у року од 8 дана од објављивања овог обавештења.