На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон ,47/18 и 111/21), Градска управа за урбанизам града Чачка, обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса..

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 26. став 1. Закона о угоститељству  („Службени гласник РС“ број 17/19).

Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

                      Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста Одлуке могу доставити Градској управи за урбанизам града Чачка и на интернет адресу: natasa.ilic@cacak.org.rs, у року од 15 дана од објављивања овог обавештења

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Вера Јаковљевић, дипл.грађ.инг.

Odluka_dim_para_miris_nacrt