Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. став 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона који се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 114. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 6/2019).

 

У складу са наведеном обавезом, Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка обавештава јавност на интернет презентацији Града Чачка, да је отпочела рад на припреми Одлуке о радном времену угоститељских објеката.

 

 

 НАЧЕЛНИК

Градске управе за инспекцијски  адзор града Чачка

 Игор Кривокапић