Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. став 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона који се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Законска  обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 114. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 6/2019).
 
У складу са наведеном законском обавезом, Градска управа за финансије града Чачка обавештава јавност на интернет презентацији Града Чачка, да је отпочела рад на припреми Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
 
НАЧЕЛНИК
Градске управе за финансије града Чачка
Зоран Тодосијевић