Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и чл. 55- 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
Н А Ц Р Т П Р О С Т О Р Н О Г П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г К О Р И Д О Р А А У Т О П У Т А Е - 7 6 1 , Д Е О Н И Ц А
П О Ј А Т Е – П Р Е Љ И Н А
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Нацрт просторног плана), одржаће се ОД 18. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ ДО 16. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Краљева, Крушевца и Чачка, и општина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 16. августом 2019. године.
Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ планског документа биће одржане:
У петак, 26. јула 2019. године у следећим јединицама локалне самоуправе:
- Ћићевац, са почетком у 9,30 – 11,00 часова, у згради општинске управе, Карађорђева бр. 106, Ћићевац.
- Крушевац, са почетком у 11,30 – 13,00 часова, у згради градске управе, Газиместанска бр. 1, Крушевац.
- Трстеник, са почетком у 13,30 – 15,00 часова, у згради Народног универзитета Трстеник, Кнегиње Милице 16.
У понедељак, 29. јула 2019. године у следећим јединицама локалне самоуправе:
- Врњачка Бања, са почетком у 10,00 – 11,30 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.
- Краљево, са почетком у 12,00 – 13,30 часова, у згради градске управе, Трг Јована Сарића бр. 1, Краљево.
- Чачак, са почетком у 14,00 – 15,30 часова, у згради градске управе, Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 26. августа 2019. године са почетком у 1100 часова, у згради градске управе града Чачка,Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе уписаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено
Графички прилог 4.6 Чачак Преузмите
Графички прилог 4.6а Чачак 2500 Преузмите
Текст плана Преузмите 
Више информација на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре