КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

(летњих/зимских башти)

Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:

  • постављати привремени објекат без одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
  • вршити замену одобреног и изграђеног привременог објекта другим објектом без одобрења надлежног органа;
  • вршити промену намене привременог објекта без одобрења надлежног органа.

Чланом 37. став 1. исте одлуке прописане су новчане казне у фиксном износу од 150.000 динара за правно лице ако:

  • поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
  • поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
  • привремени објекат не уклони у случајевима предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
  • не уклони привремени објекат по налогу комуналног инспектора (члан 36. став 2. oве одлуке).

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.

      За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом.

            Позивају се власници  привремених објеката – летњих/зимских башти да у року од 7 дана ускладе своје пословање са Одлуком о привременим објектима, односно прибаве одобрење надлежног органа за постављање истих на површинама јавне намене или исте уклоне.

            По истеку поменутог рока, комунална инспекција и комунална милиција ће вршити интензивну контролу заузећа јавних површина постављањем летњих/зимских башти и предузимати мере у складу са својим овлашћењима.                                                         

 

                                                                      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР