Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) уређено је управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, као и  права и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде.

Чланом 42. Закона прописана је надлежност скупштине стамбене заједнице да, између осталог, доноси програм одржавања заједничких делова зграде, доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно поверавању послова одржавања заједничких делова зграде, о предузимању радова на заједничким деловим зграде др.
 
Чланом 50. прописана су права и обавезе управника стамбене заједнице да, између осталог, извршава одлуке стамбене заједнице, предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији, организује радове хитних интервенција, организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе и др.
 
Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, број 54/2017) прописана је врста, обим и динамика активности текућег и инвестиционог одржавања зграда, као и начин сачињавања програма одржавања.
 
Сходно наведеном, скупштина стамбене заједнице је дужна да, пре свега, на предлог управника, донесе програм одржавања заједничких делова зграде, у складу са чланом 42. став 1. тачка 6. Закона а на начин прописан поменутим правилником.
 
Градска управа за инспекцијски надзор позива управнике стамбених заједница да у року од 30 дана доставе програме одржавања заједничких делова зграда грађевинској инспекцији на емаил gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs или у канцеларију грађевинске инспекције број 113, ул. Жупана Страцимира бр.2., контакт тел. 032/309-063 или 032/309-083.
 
По истеку наведеног рока, грађевинска инспекција ће започети контролу извршавања законом прописаних обавеза органа управљања зградом, односно власника посебних делова зграде, пре свега доношење програма одржавања заједничких делова зграде и, у складу са својим овлашћењима, предузети мере прописане Законом.
 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.