На основу члана 20. Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца (“Службени гласник Републике Србије“ бр.82/2006 и 76/2018), Решења Скупштине Града Чачка o образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих борацa (број:06-90/2019-1 o д 25,26. и 27. јуна 2017. године), као и члана 6.тачка 1. Пословника о раду, Комисија за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца РАСПИСУЈЕ:

 

 

К   О   Н   К   У   Р   С

за давање у закуп

 

  • једног једнособног стана у ул.Илије Гарашанина бр.67,стан бр.4 на првом спрату, површине 30,88м2 и

 

  • једног једноипособног стана у ул.Илије Гарашанина 77,стан.бр.3,на првом спрату, површине 33,44м2

 

    I

 

Наведени станови који су у јавној својини Града Чачка прибављени изградњом за потребе реализације пројекта „Социјално становање за ратне војне инвалиде и породице палих бораца“,по спроведеном конкурсу биће додељени  овим лицима давањем у закуп под условима непрофитног закупа,на одређено време до пет година.

 

          II

 

У С Л О В И   У Ч Е Ш Ћ А   Н А   К О Н К У Р С У

 

На Конкурсу за давање у закуп два стана и то: једног једнособног квадратуре 30,88м2 и једног једноипособног квадратуре 33,44м2,  МОГУ УЧЕСТВОВАТИ ЛИЦА КОЈА СУ:

1.РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ из оружаних акција после 17.августа 1990.год.за очување суверености,независности и територијалне целокупности СФРЈ, СРЈ, државне заједнице Србија и Црна Гора  и Републике Србије,односно у вези са са учествовањем у рату у Савезној Републици Југославији од 24.марта до 26. јуна 1999. године (у даљем тексту:ратни војни инвалиди).

2.КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ по основу палог борца из оружаних акција наведених у тачки 1. (у даљем тексту:корисници породичне инвалиднине), под СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:

 а) да му је својство ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине ПРИЗНАТО КОНАЧНИМ РЕШЕЊЕМ које је донето од стране надлежног органа Републике Србије,као и да је ратном војном инвалиду време проведено у рату, односно оружаним акцијама ПРИЗНАТО У ПОСЕБАН СТАЖ У ДВОСТРУКОМ ТРАЈАЊУ по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

б) да је ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;

в) да има ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ Града Чачка;

г) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства НЕМАЈУ НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ којом би могли да реше своје стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили;

д) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства НЕМАЈУ НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису поднели захтев за повраћај бесправно одузете имовине и да у последње три године нису отуђили такву непокретну имовину;

ђ) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства НИСУ УКЉУЧЕНИ У ИНТЕГРАЦИОНИ ИЛИ ПОВРАТНИЧКИ ПРОГРАМ који спроводи Комесаријат за избеглице;

              е) ДА НЕМА НА ДРУГИ НАЧИН РЕШЕНУ СТАМБЕНУ ПОТРЕБУ;

Објашњење: Сматра се да лице има решену стамбену потребу, ако оно или члан његовог породичног домаћинства ИМА У СВОЈИНИ усељив стан или породичну стамбену зграду која је одговарајућа за његово породично домаћинство или такав стан у државној или друштвеној својини КОРИСТИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА на одређено или неодређено време,проистеклог из РАНИЈЕ постојећег станарског права у смислу Закона о становању.

III

Поступак давања у закуп једног једнособног стана квадратуре 30,88м2 и једног једноипособног стана квадратуре 33,44м2 спроводи Комисија за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца (у даљем тексту:Комисија).

IV

 

П Р Е Д М Е Т   К О Н К У Р С А

 

Овим Конкурсом обухваћено је давање у закуп два стана и то:

а) једног једнособног стана у ул.Илије Гарашанина бр.67 стан бр.4, на првом спрату, површине 30,88м2

б) једног једноипособног стана у ул.Илије Гарашанина бр.77 стан бр.3,на првом спрату укупне површине 33,44м2.

 

  V

 

П Р И Ј А В А   Н А   К О Н К У Р С

 

Сваки учесник Конкурса дужан је да за учешће у истом ПОДНЕСЕ УРЕДНО ПОПУЊЕНУ И СВОЈИМ ПОТПИСОМ оверену ПРИЈАВУ НА КОНКУРС која се може преузети на  шалтеру Градске управе Града Чачка, улица Жупана Страцимира 2, радним данима од 7 до 15 часова док траје Конкурс. Пријава мора да садржи све елементе побројане у обрасцу пријаве, као и сву потребну документацију.

 

VI

 

У П У Т С Т В О   У Ч Е С Н И Ц И М А   К О Н К У Р С А

 

Члановима породичног домаћинства сматрају се: супружник или ванбрачни партнер, деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад) и родитељи као и очух, маћеха, усвојилац подносиоца захтева и његовог супружника ако са подносиоцем живе у заједничком домаћинству, а ни по једном основу немају решено стамбено питање.

 

Одговарајућим станом по површини и структури сматра се: САМЦУ И ЗА ДВА ЧЛАНА - ТИП ДО 24,20м2, ЗА ТРИ И ЧЕТИРИ ЧЛАНА-ТИП 1-32,40 м2, ЗА ЧЕТИРИ И ПЕТ ЧЛАНОВА - ТИП 2 - 40,10м2, ЗА ПЕТ И ВИШЕ ЧЛАНОВА ТИП - 2б - 48,80 м2.

Лицу се може дати у закуп и мањи стан од оног који му припада у складу са наведеним критеријумима, АКО СЕ СА ТИМ ПИСМЕНО САГЛАСИ.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве достављене на непрописан начин неће се разматрати и биће ОДБАЧЕНЕ.

Утврђивање реда првенства ће вршити Комисија у складу са следећим критеријумима:

1.ЛИЧНИ СТАТУС

2.СТАМБЕНИ СТАТУС

3.ТЕШКЕ БОЛЕСТИ

4.БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА

5.ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДАТУМ СТИЦАЊА ДРЖАВЉАНСТВА

6.РАДНИ СТАТУС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

 

VII

    РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА на огласној табли Градске управе Града Чачка, локалном јавном гласилу и на интернет страници Града Чачка.

 

VIII

 

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом подноси се Комисији,улица Жупана Страцимира број:2, 32000 Чачак, са назнаком „Пријава на Конкурс РВИ“ - за „Градску стамбену агенцију“ или поштом на исту адресу, до истека Конкурса.

 

Комисија ће ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ са резултатима бодовања објавити на огласној табли Градске управе Града Чачка, на интернет страници Града Чачка, а обавештење о томе -  у листу у коме је Конкурс објављен.

Учесници Конкурса који остваре право на закуп стана по овом Конкурсу,закључују са Градоначелником Града Чачка уговор о закупу.

Све додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 032/343-027 и 032/309-039 сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

 

                                                                                       Комисија за решавање стамбених потреба ратних

                                                                                       војних инвалида и породица палих бораца