Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог закона, инспекцијског надзора над радом комуналних предузећа, стара се о извршавању решења донетих о поступку инспекцијског надзора, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом 

Прописи:
- Закон о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», број 16/97 и 42/98)
- Одлука о комуналном реду и општем уређењу
- Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка
- Одлука о грејању
- Одлука о јавним паркиралиштима
- Одлука о сахрањивању и гробљима
- Одлука о радном времену угоститељских објеката
- Одлука о држању домаћих животиња

Шеф инспекције: Пузић Микаило

План инспекцијског надзора Комуналне инспекције града Чачка за 2018 годину

Преузмите план. 

Контролне листе комуналне инспекције

Комунални ред-КЛ 1-Остављање ствари и др. Преузмите
Комунални ред-КЛ 2-Вршење забрањених радњи на јавним површинама Преузмите
Комунални ред-КЛ 3-Уклањање снега и леда Преузмите
Комунални ред-КЛ 4-Раскопавање јавних површина Преузмите
Комунални ред-КЛ 5-Чишћење и прање површина јавне намене Преузмите
Комунални ред-КЛ 6-Сакупљање комуналног отпада Преузмите
Комунални ред-КЛ 7-Одржавање зелених површина Преузмите
Комунални ред-КЛ 8-Спољни делови зграде Преузмите
Комунални ред-КЛ 9-Оштећења површина јавног саобраћаја и др. Преузмите
Комунални ред-КЛ 10-Дворишта и неизграђене парцеле Преузмите