ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР).

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (текстуални и графички део) ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, од 21. ОКТОБРА до 07. НОВЕМБРА 2022. године.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) Измене и допуне дела Плана генералне регулације (текстуални и графички део) биће изложене на јавни увид у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs.
У току трајања јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу да поднесу своје примедбе искључиво у писаном облику на Измене и допуне дела Плана генералне регулације и доставе их стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ЧАЧКА заседа на јавној седници дана 14. новембра 2022. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине града Чачка, када ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида. Заседању Комисије ће присуствовати представници обрађивача, Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг “Урбанпројект” а.д. Чачак. Раду Комисије могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

Plan namene povrsina
Plan urbanisticke regulacije
Tekst plana