Град Чачак позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом нацрта плана инвестиција града Чачка за 2020.годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке), и дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 28.11.2019. – 12.12.2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се путем електронске поште на адресу: lkt@cacak.org.rs

У организацији града Чачка, предлози, сугестије и коментари размотриће се са предлагачима на састанку 13.12.2019. године у времену од 10-11 часова у сали Градског већа града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр. 2.

Иницијатори предлога, сугестија и коментара потребно је да своје  учешће пријаве за састанак Градској управи за финансије  путем телефона 032/309-138, најкасније до 12.12.2019. године у 13 часова.

По окончању Јавне расправе, град Чачак ће анализирати све предлоге, сугестије и коментаре учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној  јавној расправи и исти објавити на интернет страници града Чачка.

 

НАЦРТ ПЛАНА

  

На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) Градоначелник града Чачка доставља нацрт плана инвестиција града Чачка за 2020. годину

 

 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

 I). ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
1. Изградња атлетске стазе 60.000.000,00
2. Реконструкција стазе бедема – од моста до ресторана Белви 25.000.000,00
3. Изградња гасне котлатнице контејнерског типа за снабдевање топлотном енергијом:

у првој фази ОШ Вук Караџић, Техничке школе и Музичке школе као и Регионалног центра за образовање, док би се у другој фази са овог објекта снабдевали Факултет техничких наука и Агрономски факултет и Виша техничка школа

(Буџет града 15.000.000,00, ЈКП Чачак 15.000.000,00)

30.000.000,00
4. Реконструкција зграде старог начелства 6.000.000,00
5. Машинско постројење отвореног базена 5.000.000,00
6. Реконструкција и адаптација куће Хаџића (Вирерова кућа) 5.000.000,00
7. Земљиште-прибављање у јавну својину:

-ул. 10

-ул. Синђелићева

-земљиште за фабрику за пречишћавање отпадних вода

-земљиште за нови хиподром

-по споразумима из ранијих година за путеве и улице

-земљиште за градско и сеоска гробља

-Остало

150.000.000,00
8. Куповина објеката у јавну својини

-објекти на траси ул.10

-објекти на траси ул.Синђелићеве

-објекат Халк банке у Чачку

-остали објекти

150.000.000,00
9. Учешће града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у објекте система "Рзав" 24.606.310,00
10. Изградња споменика Кнезу Страцимиру 30.000.000,00
11. Набавка и уградња подземних контејнера у МЗ 4.000.000,00
12. Изградња рециклажних острва у МЗ 4.000.000,00
13. Опрема за систем електронског гласања 3.000.000,00
14. Противпожарни систем и систем видео надзора објекта градске управе 5.000.000,00
15. Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре 5.000.000,00
16. Реконструкција и адаптација и опремање сеоских домова:

- МЗ Парменац  6.000.000,00

     - МЗ Мрчајевци  6.000.000,00

- МЗ Трбушани  2.000.000,00

- МЗ Прислоница 3.000.000,00

17.000.000,00
17. Опрема за саобраћај за рад градских управа 7.000.000,00
18. Пројектовање и изградња фискултурне сале у ОШ Ђакон Авакум у Трнави

      2020 год.-20.000.000,00 2021 год.-30.000.000,00

20.000.000,00
19. Наставак радова на изградњи вишенаменског објекта у функцији Основне школе Ђенерал Марко Катанић у Бресници 17.000.000,00
20. Наставак радова на изградњи фискултурне сале Основне школе у Доњој Трепчи 21.000.000,00
21. Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи (прва и друга фаза)-Учешће града 36.000.000,00
22. Реконструкција објекта у јавној својини града за шах клуб и удружење пчелара 5.000.000,00
23. Реконструкција и адаптација Дисове куће у Заблаћу 2.000.000,00
24. Реконструкција објеката у јавној својини (објекат Халк банке и опрема) 3.000.000,00
25. Изградња сале за контактне спортове-учешће града 12.000.000,00
26. Партерно уређење градске плаже 35.000.000,00
27. Партерно уређење од градске библиотеке  до градског шеталишта са уређењем Градске рупе 25.000.000,00
28. Изградња парка у МЗ Свети Сава 36.000.000,00
29. Инфо центар на градском тргу 500.000,00
30. Тотеми 1.500.000,00
31. Улазне и излазне капије из клисуре 1.200.000,00
32. Туристичка сигнализација 2.000.000,00
33. Стаза Патријарха Павла 600.000,00
34. Панорамери на Каблари 400.000,00
35. Изградња расвете у ул.7 4.500.000,00
36. Пројекат затворене гараже ( ≤ 13.000 м²) 10.000.000,00
37. Пројекат реконструкције старе школе у Љубићу 600.000,00
38. Пројекат доградње, надоградње и реконструкције дечијег вртића "Пчелица" 4.000.000,00
39. Израда Урбанистичког пројекта за урбанистичку целину 2.2. и израда техничке документације за изградњу објекта у функцији спорта у урбанистичкој целини 2.2. 5.500.000,00
40. Здравствена станица Љубић-пројектовање и изградња 38.000.000,00
41. Главни пројекат споменика Кнезу Страцимиру 2.000.000,00
42. Израда техничке документације за реконструкцију опште болнице у Чачку 4.000.000,00
43. Зелени пијац - главни пројекат 8.000.000,00
44. Израда техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић 3.000.000.00
45. Пројекат куглане са стрељаном на локацији дома слепих и слабовидих лица 3.000.000,00
46. Пројекат реконструкције Градске Кошаркашке хале 5.000.000,00
47. Пројекат Дома за старе 4.000.000,00
48. Затворени базен - Идејно решење, пројекат парцелације, урбанистички пројекат, главни пројекат 12.000.000,00

 

Текуће и инвестиционе активности на саобраћајницама на градском и сеоском подручју:

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
49. Радови на асфалтирању  и изградњи саобраћајница /улица/ и јавних површина у граду   40.000.000,00
50. Радови на асфалтирању  и изградњи саобраћајница /улица/ и јавних површина у селу 50.000.000,00
51. Радови на редовном одржавању саобраћајница на сеоском подручју 25.000.000,00
52. Радови на редовном одржавању градских саобраћајница 25.000.000,00
53. Изградња јавних површина у граду 25.000.000,00
54. Радови на редовном одржавању јавних површина у граду 10.000.000,00
55. Одржавање водотока другог и нижег реда 20.000.000,00
56. Рад на пословима  одржавања и реконструкције јавне расвете Север-Југ 15.000.000,00
57. Рад на пословима проширења јавне расвете 10.000.000,00
58. Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју 5.000.000,00
59. Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације 6.000.000,00
60. Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова 1.500.000,00
61. Радови на унапређењу безбедности саобраћаја / саобраћајна опрема и сигнализација/ 8.000.000,00
62. Уређење аутобуских стајалишта 6.000.000,00
63. Изградња моста на Лозничкој реци 25.000.000,00

 

 ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
64. Наставак изградње мреже водоснабдевања у МЗ  Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница 15.000.000,00
65. Изградња система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје 15.500.000,00
66. Извођење радова са набавком материјала за систем водоснабдевања  у МЗ Доња Трепча 6.400.000,00
67. Израда пројекта изведеног стања дистрибутивне мреже у МЗ Доња Трепча 2.400.000,00
68. Магистрални водовод од Трнаве до Виљуше 15.000.000,00
69. Доградња и реконструкција водоводне мреже у МЗ Доња Горевница 1.500.000,00
70. Пројектовање система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања у складу са новим законом о планирању и изградњи ( измена и допуна постојећег пројекта) 770.600,00
71. Изградња и замена постојећег водоводног система траса FLEX-Бресница 3.000.000,00
72. Реконструкција и доградња дела водоводне мреже од резервоара Р-1000м³ до дела МЗ Мрчајевци око раскрснице државних путева Краљево, Прељина и Мрчајевци-Кнић 7.800.000,00

 

 ИЗГРАДЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
73. Изградња магистралног вода канализације са прикључцима  у МЗ Јежевица 4.000.000,00
74. Изградња система канализације  у МЗ Трбушани –црпна станица и изградња цевовода за канализацију са прикључцима 8.500.000,00
75. Изградња система канализације  у МЗ Прељина 3.300.000,00
76. Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у МЗ Кошутњак- улица 423 и 424 600.000,00
77. Пројектовање система канализације у МЗ Горња Трепча, Доња Трепча, Станчићи и Мојсиње у складу са новим законом о планирању и изградњи (допуна и измена постојећег пројекта) 666.860,00
78. Израда техничке документације објекта главног колектора фекалне канализације за МЗ Горња Трепча, Доња Трепча, Станчићи и Мојсиње  (уговор из 2012) 550.000,00
79. Пројектовање система канализације у МЗ Парк у складу са новим законом о планирању и изградњи (допуна и измена постојећег пројекта) 600.000,00
80. Израда пројектно техничке документације за систем канализације са фекалном црпном станицом и делом мреже фекалне канализације у МЗ Коњевићи-реон 4 4.800.000,00
81. Изградња дела фекалне канализације са прикључцима на канализацију у МЗ Мрчајевци (ка школи) 3.500.000,00
82. Пројектовање система канализације у МЗ Овчар Бања у складу са новим законом о планирању и изградњи (измена и допуна постојећег пројекта) 350.060,00
83. Изградња система канализације -пројекат Балуга Трнавска, Виљуша 100.000,00
84. Изградња система канализације – пројектовање за МЗ Прислоница 100.000,00
85. Израда пројектно техничке документације за прибављање грађевинске досзволе за систем за пречишћавање отпадних вода у МЗ Горња Трепча (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, грађевински пројекат за извођење радова мини ПП ОВ постројења за пречишћавање отпадних вода) 6.000.000,00
86. Изградња система канализације у МЗ Атеница (Улица 69) 3.600.000,00
87. Геодетско снимање са уписом у кaтастар непокретности уз израду пројекта изведеног стања за комплетну мрежу и прикључке на фекалној канализацији у МЗ Мрчајевци 3.600.000,00
88. Израда пројекта за систем канализације у МЗ Лозница-Потес Шундерићи 500.000,00
89. Израда прикључака на мрежу фекалне канализације у МЗ Лозница 1.700.000,00
90. Надзор над спровођењем инвестиција у систему канализације 500.000,00
91. Израда идејног решења на КТП за изградњу црпне станице са канализационом мрежом у МЗ Кључ, Потес Биорци 200.000,00
92. Израда прикључака на мрежу фекалне канализације у МЗ Трнава – крак А 3.300.000,00
93. Прикључења на мрежу канализације дела МЗ Љубић (Растоке) 4.000.000,00
94. Изградња кишне канализације у МЗ Љубић – улица 562 9.000.000,00
95. Доградња канализационе мреже у Прељини -Живанића пут од бензинске пумпе 2.500.000,00
96. Реконструкција канализационе мреже у МЗ Свети Сава у Кулиновачком пољу 1.800.000,00
97. Реконструкција канализације у улици 555-МЗ Љубић 950.000,00

 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
98. Основна школа „Танаско Рајић“ - Санација ограде 4.000.000,00
99. Основна школа „Филип Филиповић“ - Реконструкција дела крова 2.000.000,00
100. Основна школа „Ратко Митровић“ - Набавка намештаја за реконструисани објекат школе 3.960.000,00
101. Основна школа „Свети Сава“ - Реконструкција женске свлачионице у фискултурној сали 1.800.000,00
102. Основна школа „Владислав Петковић – Дис“ - Препокривање школске зграде 3.000.000,00
103. Основна школа „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ - Набавка опреме за фискултурну салу, кухињу и учионице 3.385.000,00
104. Основна школа „22. децембар“
Наставак радова на крову у ИО Горња Трепча 500.000,00
Реконструкција септичке јаме 1.200.000,00
Ангажовање надзора за реконструкцију 100.000,00
Израда пројектне документације за реконструкцију септичке јаме 50.000,00
Опремање фискултурне сале 1.476.000,00
Набавка котла 739.000,00
105. Основна школа „1.новембар“ - Набавка система са комплетом за подршку кретања особа са инвалидитетом 700.000,00

 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
106. Предшколска установа „Радост“
Изградња ограде око објекта вртића „Бошко Буха“ 2-фаза 4.000.000,00
Реконструкција 6 купатила (вртић „Мајски цвет“ и „Радост 1“) 1.800.000,00
Набавка намештаја 1.000.000,00
Набавка универзалне машине за кухињу у објекту „Надежда Петровић“ 2.000.000,00
Набавка расхладних комора и фрижидера за кухињу 500.000,00
Набавка шпорета за кухињу 1.000.000,00
Набавка пекаре за хлеб 50.000,00
Набавка 10 клима уређаја за објекте „Сунце“, „Бамби“ и „Мајски цвет“ 500.000,00
Набавка намештаја за амбуланту, трпезарију и спаваонице у објекту „Овчар“ у Улцињу 1.500.000,00
107. Предшколска установа „Моје детињство“
Израда ограде око објекта вртића „Колибри“ 2.фаза 3.000.000,00
Набавка опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима "Бисери", "Пчелица" и "Младост" 1.500.000,00
Набавка машина за судове у објекту "Ђурђевак" 700.000,00
Набавка ситне технике 450.000,00

 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
108. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
Административна опрема – намештај и наставак опремања  нове зграде 10.000.000,00
Административна опрема - Опрема за разглас велике скале, електрични клавир, скенер А3 300.000,00
Нематеријална имовина - Набавка  књига 1.500.000,00
109. Дом културе
Капитално одржавање зграда и објеката – сценска механика и електро инсталације система сценске механике 2.500.000,00
Административна опрема – рачунари, намештај, климе, вентилатори, машина за прање подова 931.500,00
Опрема за јавну безбедност – сигурносне камере, ПП апарати, црева, млазнице 261.000,00
Нематеријална имовина – лиценце 100.000,00
110. Међуопштински историјски архив
Капитално одржавање зграда и објеката -  Радови на вентилацији 600.000,00
Административна опрема – Набавка плотера 1.000.000,00
Нематеријална имовина - Набавка књига за стручну библиотеку и архивске  грађе 400.000,00
Административна опрема – Набавка скенера за потребе информационог систем АРХИС 1.000.000,00
111. Народни музеј
Капитално одржавање зграда и објеката – Фасада и камене плоче 7.500.000,00
Административна опрема – Рачунари и скенери 550.000,00
Нематеријална имовина – набавка књига за стручну библиотеку 150.000,00
Административна опрема –Фотоапарат, ормари за документацију 350.000,00
Нематеријална имовина – набавка музејских експоната 200.000,00
112. Уметничка галерија „Надежда Петровић“
Капитално одржавање зграда и објеката – Радови на Рисиму 600.000,00
Пројектно планирање – Израда пројекта за Павловића кућу 600.000,00
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – Уређај  за санацију и трајну заштиту објекта од капиларне влаге 450.000,00
Опрема за образовање, науку, културу и спорт – Инфо панели 500.000,00
113. „Градско позориште Чачак“ Чачак
Опрема за образовање, науку, културу и спорт - Рефлектори, звучници, тонска и звучна миксета, димер машина, каблови, микрофон итд 1.000.000,00

 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
114. Спортски центар „Младост“
Изградња игралишта на отвореном на локацијама:

1. Насеље Гвожђар

2. МЗ Парк

3. Авенија 2

4. Спрајтово игралиште

5. Љубић брдо

6. Авенија код школе Драгиша Мишовић

7. МЗ Алваџиница - преко пута Ватрогасног дома

8. МЗ Горња Трепча -центар, теретана на отвореном

9. Доградња игралишта Спомен- комплекса „Танаско Рајић“

13.800.000,00
115. Опрема за спорт(стубови за одбојку, мреже, кошеви...) 400.000,00
116. Препоне, стартн блокови, кугле...за атлетску стазу 450.000,00
117. Машина за чишћење паркета 400.000,00
118. Набавка машина за одржавање терена 500.000,00
119. Нови водени садржај за децу на базену 2.000.000,00
120. Набавка рачунарске опреме и штампача 200.000,00
121. Парк за псе на отвореном 600.000,00
122. Проширење видео надзора спортских терена 600.000,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
123. Центар за социјални рад
Набавка 10 рачунара 610.000,00
Набавка два мултифункционална уређаја 90.000,00

 

  УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС
124. Установа „Зрачак“
Набавка административне опреме 100.000,00
Набавка медицинске опреме 100.000,00
Набавка опреме за образовање 100.000,00

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЧАК

Редни број ИНВЕСТИЦИЈА

ИЗНОС

125. Израда надстрешнице за возила хитне помоћи, набавка и уградња бетонских ивичњака и бехатон плоча, израда и уградња врата у служби за патронажу 2.908.600,00
126. Радови на објекту амбуланте у Љубићу (реконструкција електроинсталација, израда и уградња ПВЦ врата, обрада шпалетни, замена кровног покривача) 1.517.800,00
127. Амбуланта 2 у Циганмали - израда и уградња ПВЦ врата, обрада шпалетни, 873.600,00
128. Набавка намештаја 2.000.000,00
129. Набавка рачунарске опреме, 2.000.000,00
130. Набавка торби за терен, фрижидера и замрзивача, тв лед, пројектора, косачице, дувача снега 1.500.000,00
131. Набавка дефибрилатора, колпоскопа, микроскопа, екг апарата, спиналне даске, редуцир вентила за кисеоник и др. 4.000.000,00
132. Набавка мерних и контролних инструмената 200.000,00

 

II.  ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ КАПИТАЛНОГ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА, БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА И РЕПУБЛИЧКИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА:

Редни број

ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ УЧЕШЋЕ ГРАДА УЧЕШЋЕ ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ
133. Изградња тренажног карате центра и осталих борилачких спортова 17.500.000,00 53.000.000,00
134. Реконструкција ОШ “Ратко Митровић“   80.000,000,00
135. Реконструкција ОШ “Др Драгиша Мишовић“   120.000.000,00
136. Изградња трафо станице у Коњевићима   220.000.000,00
137. Наставак изградње ауто пута - деоница Прељина-Пожега    
138. Приступне саобраћајнице на траси ауто пута    
139. Изградња ул.10    
140. Изградња објекта Научно технолошког парка    

 

                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

 Милун Тодоровић