Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о спорту („Сл. гласник РС“,број 10/2016) који је ступио на правну снагу 16. фебруара 2016. године.
Предметним Законом прописана је обавеза да се акта из члана 138 став 2. Закона о спорту којим је прописано да јединица локалне самоуправе преко надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
Министарство омладине и спорта донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта („Сл. гласник РС“, бр. 64/2016) који ступио на правну снагу 30. јула 2016. Године, чиме су се стекли услови за израду акта из члана 138. став 2. Закона.
Градска управа за друштвене делатности израдила је радну верзију Нацрта одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку.
Јавна расправа о Нацрту одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку спроводи се од 25.септембра до 15 октобра 2016. године, а по окончању јавне расправе Градска управа за друштвене делатноси града Чачка сачиниће коначну верзију Нацрта одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку и упутити је Градском већу града Чачка на разматрање и усвајање.
Сви заинтересовани, своје коментаре могу доставити поштом Градској управи за друштвене делатности 32000 Чачак, улица Жупана Страцимира број 2, са назнаком „ За Нацрт одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку”, или путем коментара, примедби и предлога, на е-пошту: nacelnik@cacak.org.rs .