На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (Сл.лист града Чачка“, бр. 22/2021),  и члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“, бр. 6/2019) Градско веће града Чачка на седници одржаној дана  21.12.2021.  године, расписало је

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

У оквиру реализације Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину (у даљем тексту: Правилник), а у складу са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe. Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Чачка. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Чачка.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Чачка јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, набавци и уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавном позивом.

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва или предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјава (Прилог 2);
 3. Атести за материјале и производе
 4. Решење о упису у регистар привредних субјеката
 5. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

 1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Чачак, www.cacak.rs

и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 - Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјаву подносиоца пријаве,

− Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 • цену за:

                - опрему и кровну уградњу за соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

          - набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

         - израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Цене дати по наведним ставкама, а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 • рок важења цена (дате цене није дозвољено мењати до 15.05.2022.године);

            3) рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh).

            Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по подкритеријумима, ако су подкритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и подкритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру заједничке писарнице Градских управа града Чачка или препоручено поштом на адресу:

Град Чачак,

Градска управа за локални економски развој

Жупана Страцимира бр. 2

32000 Чачак

Рок за подношење пријава је 14.01.2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа или пријава предата до горе наведеног рока на шалтеру заједничке писарнице Градских управа града Чачка. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 032/309-021.

 

VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

 1. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Стручна комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Стручна комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Града Чачка и званичној интернет страници Града Чачка у року од 15 дана, од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Стручној комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Стручна комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Стручна комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и исте доставља Градском већу на усвајање.

Градско веће града Чачка доноси  Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Градског већа града Чачка о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе објављује се на огласној табли Града Чачка и званичној интернет страници Града Чачка.

 

 1. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

Град Чачак ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град Чачак расписује јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панела капацитета до и једнако 6 kW.

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, Град потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да Стручној комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

  

Град Чачак ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Стручне комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са записником Стручне комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Привредни субјекти до 15.05.2022. године могу достављати Граду Чачку захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • Стручна комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 • корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Град Чачак врши исплату из буџета.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 06-214/2021-III

 1. 21децембар 2021. године

                                                                                                                    Председник

                                                                                                                   Градског већа

                                                                                                               Милун Тодоровић

Прилог 1 Prilog 2 Prilog 3