ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

 

на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 91. ст. 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019) и члана 3. став 1. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, број 43/2010)

 

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације на градском гробљу у Чачку, чији је обрађивач „Урбополис“ д.о.о. Београд, Ул. Шуматовачка бр. 8, Београд.        Одговорни урбаниста је Миодраг Ралевић, дипломирани инжењер архитектуре, са лиценцом бр. 200 0572 04.

Подносилац захтева за издавање потврде на урбанистички пројекат је Град Чачак.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се у трајању од седам дана ОД 22. ДО 29. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка,.www.cacak.org.rs.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да у току јавне презентације изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште најкасније до 29. октобра 2019. године.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су службена лица, Зорица Ничић, дипломирани просторни планер и Дејан Бошковић,  дипломирани инжењер архитектуре, у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати, канцеларије број 9 и 10 – контакт телефон 309 -127.

 

Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Графички прилог 1 Преузмите
Графички прилог 2 Преузмите