Градска управа за стручне послове Скупштине,

Градоначелника и Градског већа града Чачка

Број: 111-37/2019-IV-8

27.9.2019. године

Ч а ч а к

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-8504/2019 од 28.8.2019. године, члана 58. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину („Службени лист града Чачка“, број 27/2018), и члана 51. став 1. алинеја 9. Одлуке о градским управама града Чачак ("Службени лист града Чачка", брoj 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017), начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I          Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка

Чачак, Улица Жупана Страцимира број 2

II         Радно место које се попуњава – утврђено чланом 58. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

                        I У Канцеларији за послове Градоначелника:

  1. Радно место за стручне послове за Градоначелника

Звање: Саветник                                                                                             Број службеника: 1

       

Опис послова: врши нормативно-правне и студијско - аналитичке послове који се односе на стручну припрему материјала за рад Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћника Градоначелника, послове израде аката које доноси Градоначелник, израде нацрта уговора које закључује Градоначелник, стара се о обезбеђивању евиденције о раду и одлучивању Градоначелника, даје стручна мишљења у вези остваривања надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац Канцеларије  или начелник Управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

 

III       Место рада: Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, Чачак, Улица Жупана Страцимира  број 2.

 

IV        Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка.

 

V         Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

- диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- доказ о положеном државном стручном испиту,

- уверење о држављанству Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- потписану и оверену изјаву кандидата да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

 

Напомена:

Чланом 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), предвиђено је, да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

 

VI        Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и

 

Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем или телефоном и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

-  познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), Закона о јавним предузећима  („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон) и Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење),

- вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

 

VII      Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

 

VIII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама НДН „Српски телеграф“.

 

IX        Лица задужена за давање обавештења:

Мирјана Дамљановић, телефон: 309-005; e-mail: mirjana.damljanovic@cacak.org.rs

Катарина Васиљевић, телефон:  309-005; e-mail: katarina.vasiljevic@cacak.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, Чачак, Улица Жупана Страцимира број 2, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове јавног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка www.cacak.org.rs и www.cacak.rs

 

                                                                           ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ

                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА