Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка

Број: 111-27/2019-IV-6 01.08.2019. године, Ч а ч а к

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 Број: 112-6462/2019, од 26.06.2019. године, члана 54. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину, број: 06-285/18-I, од 21, 22, 24 и 25 децембра 2018. године, и члана 51. став 1. алинеја 9. Одлуке о градским управама града Чачак ("Службени лист града Чачка", брoj 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017), начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава:

            Градска управа за инспекцијски  надзор града Чачка

            Чачак, Жупана Страцимира 2

II         Радно место које се попуњава – утврђено чланом 54. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

 

 I  У Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка

 

  1. Радно место – Грађевински инспектор  

 

Звање:  саветник                                                                   Број службеника: 2

           

             Опис послова: врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; доноси решења и налаже мере и одговоран је за њихово спровођење; сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности; врши праћење и анализу стања у области инспекцијског надзора  и процену ризика у циљу превентивног деловања инспекције или налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору, припрема документацију, доставља надзираном субјекту обавештење о предстојећем инспекцијском надзору, врши попуњавање контролних листа за вршење инспекцијског надзора, доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора, води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину града, Градско веће и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга;  обавља и друге послове по налогу шефа грађевинске инспекције и начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање другог степена из стручне области грађевинско инжењерство или архитектура на основним академским  студијама у обиму  од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару ( MS office пакет и интернет).

III        Место рада: Градска управа града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2.

IV        Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе за  инспекцијски надзор града Чачка.

V         Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

            - диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

            - доказ о положеном државном стручном испиту,

            - доказ о положеном испиту за инспектора

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

            - уверење о држављанству Републике Србије,

            - извод из матичне књиге рођених,

            - уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - потписану и оверену изјаву да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

            - образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

            Напомена:

Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), предвиђено је, да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Сходно члану 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора,  у обавези је да полажи испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

            Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

            Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

VI        Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

            Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем или телефоном и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

            -  познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2019 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2018 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 96/2015 и 83/2018).

            -  познавање рада на рачунару (MS office paket и  интернет)  – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

            -  вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

VII      Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VIII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама НДН „Српски телеграф“.

IX        Лице задужено за давање обавештења:

            Катарина Васиљевић

            Телефон: 309-005; e-mail: katarina.vasiljevic@cacak.org.rs

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за инспекцијски надзор  града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

            Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове јавног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка www.cacak.org.rs и www.cacak.rs

                                                 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ

                                                                             НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ КОНКУРСА