Радно место које се попуњава – утврђено чланом 56. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 23/2022 и 5/2023):

            У Одсеку за заједничке послове, јавне набавке, инвестиције и информатику

            Пријемна канцеларија и писарница

Група за послове писарнице и помоћно техничке послове             

Радно мeсто за слагање и умножавање материјала

Намештеник – четврта врста радних места                                                      Број намештеника: 1

JAVNI_Konkursslaganje_umnozavanje_materijala