На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 Број: 112-13039/2019 од 26.12.2019. године, члана 44. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019, 10/2019 и 14/2019), Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину ( „Службени лист“ број 20/2019) и члана 55. став 1. алинеја 9. Одлуке о градским управама града Чачак ("Службени лист града Чачка", брoj 20/2019), начелник Градске управе за финансије града Чачка, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава:

            Градска управа за финансије града Чачка

            Чачак, Жупана Страцимира 2

II         Радно  место које се попуњава – утврђено чланом 44. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

 

 I  СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

 

  1. Вођење евиденције имовине и опреме

 

            Звање: саветник                                                             Број службеника: 1

Опис послова: Вођење евиденције покретних и непокретних ствари у јавној својини јединице локалне самоуправе за вршење њихових права и укњижавање у пословне књиге града, вођење евиденције директних и индиректних корисника буџета града, укњижавање имовине, пословних просторија, имовине школа, јавних предузећа и установа града, води посебну евиденцију непокретности у јавној својини коју користи град, с обавезом да податке из евиденције непокретности доставља Дирекцији за имовину која води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини, послове који обухватају широк круг задатака и познавање и примену јединствених метода рада, уз прецизно одређене послове са јасним оквиром самосталности уз повремени надзор непосредног руководиоца, припремне радње за спровођење пописа имовине и опреме, обрачунавање амортизације, вођење и укњижавање нових набавки, задужење и раздужење корисника по реверсима, вођење помоћне књиге имовине и опреме, усклађивање стања имовине са стварним стањем које се утврђује пописом, на основу одлуке пописне комисије припрема решење о расходу и исте расходује по доношењу налога надлежног органа и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).

III        Место рада: Градска управа града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2.

IV     Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе за  финансије града Чачка.

V         Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

            - диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

            - доказ о положеном државном стручном испиту,

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

            - уверење о држављанству Републике Србије,

            - извод из матичне књиге рођених,

            - уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - потписану и оверену изјаву  кандидата да му  раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена:

Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

            Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

            Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

VI        Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

            Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019, 10/2019 и 14/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем или телефоном. Са кандидатима са листе спровешће се писмена провера знања и обавити усмени разговор.

За попуњавање радног места биће спроведена писмена провера знања  кандидата и то:

- вођење евиденције покретних и непокретних ствари у јавној својини јединице локалне самоуправе, вођење и укњижење нових набавки, припремне радње за спровођење пописа имовине и опреме, обрачунавање амортизације, обрачун расхода по попису, задужење и раздужење корисника по реверсима, усклађивање помоћне евиденције основних средстава са књиговодственом евиденцијом.

Познавање прописа из области за коју се заснива радни однос:

 - Закон о буџетском систему,

             - Закон о рачуноводству,

             - Уредбе о буџетском рачуноводству,

             - Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских срестава и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем.

- познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket)  – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

            - вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

VII      Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VIII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Ало“.

IX        Лице задужено за давање обавештења:

            Биљана Рајић, број телефона 032/309-002

mail: biljana.rajic@cacak.org.rs

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за финансије  града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

            Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове јавног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка  www.cacak.org.rs и www.cacak.rs

                                                         ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

                                                                                             ГРАДА ЧАЧКА