На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-8504/2019. године од 28.08.2019. године, члана 56. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију граа Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину (Службени лист град Чачка бр. 27/2018) и члана 51. став 1. алинеја 9. Одлуке о градским управама града Чачак ("Службени лист града Чачка", брoj 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017), начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА

 

I           Орган у коме се радна места попуњавају:

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка

Чачак, Жупана Страцимира 2

 

II         Радна места која се попуњавају – утврђена чланом 56. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

 

            I У Служби за јавне набавке и инвестиције, Група за инвестиције:

 

  1. Радно место за прибављање техничке документације у поступку спровођења обједињене процедуре

 

Звање: млађи саветник                                                         Број службеника: 1

 

Опис послова: обавља стручне, административно - техничке послове у вези спровођења обједињене процедуре у области: подношења захтева и прибављања локацијских дозвола, грађевинских дозвола, решења (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење), прибавља услове за пројектовање и прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибавља сагласности на техничку документацију у вези предузимања мера за заштиту од пожара, прибавља документацију за добијање употребне дозволе за објекте изграђене у складу са грађевинском дозволом, врши координацију са органима надлежним за послове државног премера и катастра, органима надлежним за послове урбанизма и геодетским агенцијама, врши организацију геодетских радова у поступку формирања грађевинских парцела за потребе добијања дозвола за изградњу (парцелација, препарцелација, измена граница парцела и друго), прибавља геодетске подлоге за пројектовање (катастарско-топографски план, план подземних инсталација), предузима потребне радње у циљу укњижбе објеката, комуницира са јавним предузећима и надлежним службама, и врши друге послове које одреди руководилац групе или начелник управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области грађевине – модул геодезија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински факултeт – модул геодезија, у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном закону, и познавањe рада на рачунару (Autodesk софтвер, Windows Operativni sistemi, MS office paket).

 

  1. Радно место - Координатор за послове извођења радова и надзор на објектима високоградње

 

Звање: сарадник                                                                    Број службеника: 1

           

            Опис послова: Обавља послове који се односе на: увођење извођача радова у посао у складу са закљученим уговорима, стручно – оперативне послове праћења и надзора реализације пројеката на терену у складу са пројектно - техничком документацијом; утврђивање степена изведености радова и динамике извршења радова на терену; сачињавање извештаја о физичкој реализацији пројеката на основу извршене теренске контроле; сарадња са извођачима радова, стручним надзором и другим органима државне управе у вези са реализацијом уговора; стручни надзор за објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе у складу са Законом о планирању и изградњи; сарадњу са комисијама за технички преглед објеката; учествовање у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки  и друге послове из ове области.

            Услови: стечено високо образовање из научне области грађевине на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на вишој грађевинској школи у трајању до три године, положен стручни испит, положен државни стручни испит, одговарајућа лиценца за вршење стручног надзора на објектима високоградње, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket, Auto cad).

           

III        Место рада: Градска управа града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2.

 

IV        Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе за  опште и заједничке послове града Чачка.

 

V         Уз пријаву на конкурс, за радна места I 1. и I 2., кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

 

- диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- доказ о положеном државном стручном испиту,

- доказ о положеном стручном испиту (за радно место под редним бројем I 2.),

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

- одговарајућа лиценца за вршење стручног надзора на објектима високоградње (за радно место под редним бројем I 2.),

 

- уверење о држављанству Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- потписану и оверену изјаву да кандидата да му није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

 

            Напомена:

Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), предвиђено је, да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

 

VI        Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем или телефоном и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

 

-  За попуњавање радног места под редним бројем I 1. провераваће се:

-  познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

- познавање рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

- вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

 

За попуњавање радног места под редним бројем I 2.  провераваће се:

-  познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

- познавање рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

- вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

 

VII      Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

 

VIII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама НДН „Српски телеграф“.

 

IX        Лице задужено за давање обавештења:

            Мирјана Дамљановић, телефон: 309-005; e-mail: mirjana.damljanovic@cacak.org.rs

Катарина Васиљевић, телефон: 309-005; e-mail: katarina.vasiljevic@cacak.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за опште и заједничке послове  града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове јавног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 

Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка www.cacak.org.rs и www.cacak.rs

 

 

                                                              ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И

            ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  ГРАДА ЧАЧКА