На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018-др.закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 Број: 112-2997/2019 од 26.03.2019. године, члана 46. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019, 10/2019 и 14/2019), Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину, број: 06-285/18-I, од 21, 22, 24 и  25 децембра 2018. године, и члана 51. став 1. алинеја 9. Одлуке о градским управама града Чачак ("Службени лист града Чачка", брoj 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017), начелник Градске управе за урбанизам града Чачка, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

I       Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа за урбанизам града Чачка

Чачак, Жупана Страцимира 2

 

II       Радно место које се попуњава – утврђено чланом 46. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

 

 I  У Одсеку за имовинско – правне послове, Служба за имовинске послове

 

  1. Радно место за имовинско - правне послове 

 

Звање:  саветник                                                                                 Број службеника: 1

 

Опис послова: доноси решења о експропријацији, административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивање земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, врши послове који се односе на отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, поступак претварања права коришћења на грађевинском земљишту у право својине уз накнаду-конверзија, повраћај задружне имовине, закуп пословног простора, откуп станова, поступак расправљања имовинских односа на самовласно заузетом земљишту у друштвеној - јавној својини, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, послови који се односе на располагање, коришћење и давање у закуп непокретности чији је власник или корисник град Чачак, вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник или власник град Чачка и месне заједнице (води евиденцију о неизграђеном градском грађевинском земљишту и другим непокретностима датим у закуп које су у својини града Чачка) и други послови из ових области које одреди начелник управе.

 

          Услови: стечено високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно  на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и најмање 3 године радног искуства у струци.

 

III       Место рада: Градска управа града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2.

 

IV        Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе за  урбанизам града Чачка.

 

V         Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

 

- диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- доказ о положеном државном стручном испиту,

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

- уверење о држављанству Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- потписану и оверену изјаву кандидата да му није раније престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

 

            Напомена:

Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон) предвиђено је, да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

 

VI        Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019, 10/2019 и 14/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем или телефоном и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

 

-  познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закон о општем управном, поступку, Закон о јавној својини, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини, Закон о озакоњењу објеката, Закон о основама својинско – правних односа, Закон о планирању и изградњи, Статут града Чачка, Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка и Одлука о грађевинском земљишту.

-  познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket)  – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

-  вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

 

VII      Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

 

VIII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама ДН „АЛО“.

 

IX        Лице задужено за давање обавештења:

Катарина Васиљевић

Телефон: 309-005; e-mail: katarina.vasiljevic@cacak.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за урбанизам  града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове јавног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка www.cacak.org.rs и www.cacak.rs

 

                                                                                              ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

                                                                                                                ГРАДА ЧАЧКА