На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018), члана 4. 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије“, број 17/2016), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину (“Службени лист града Чачка“, број 5/2016 и 22/2016), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019) и Решења о попуњавању радног места интерним конкурсом број: 111-36/2019-IV-7, од 27.09.2019. године, Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, дана 02.10.2019. године, објављује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I           Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, Чачак, ул. Жупана Страцимира број  2

 

II         Радно место која се попуњава – утврђено чланом 56. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:

 

             У Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка

                       

                        Одсек за месну самоуправу

                       

                        - Радно место шефа одсека

 

           

Звање: самостални саветник                                      Број службеника: 1

                       

 Опис послова: организује, координира и контролише обављање послова одсека и врши нормативно правне послове за потребе органа месних самоуправа,  израду нацрта уговора и других аката за потребе месних заједница,  правне послове у вези легализације сеоских водовода, и уређења сеоских гробаља, израду нацрта и реализацију инвестиционих програма месних заједница, стручне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе, стара се о примени закона и других прописа из надлежности одсека, припрема програме и планове рада и изветаје о раду одсека, прати стање у одсеку и даје иницијативу за решавање питања у области за које је одсек образован, пружа стручну помоћ радницима у раду, припрема анализе, извештаје и информације о раду месних канцеларија, пружа стручну помоћ у вези рада органа месних заједница, прати и предлаже мере за унапређење рада месних канцеларија, води eвидeнциjу о присутности на раду, спроводи мере противпожарне заштите  и врши  другe пословe коje одрeди начeлник.

 

Услови:  високо образовање из научне области правне науке – дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно завршен правни факултeт у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавањe рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).

 

III        Место рада: Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, улица Жупана Страцимира бр. 2.

 

IV        Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске опште и заједничке послове града Чачка.

 

V         На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

VI        Уз пријаву на конкурс кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона за контакт и следеће доказе:

 

- диплому/уверење којом се потврђује стечено образовање,

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- доказ о положеном државном стручном испиту,

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару,

- уверење о држављанству Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- уговор о раду или решење о распоређивању на неодређено време у органу јединице локалне самоуправе (град Чачак), јавној служби, јавном предузећу, правном лицу основаном од стране тих предузећа, привредном друштву и другој организацији која у систему локалне самоуправе има обавезу пријављивања података о запосленим у Регистар који води Министарство финансија Републике Србије, односно чије се зараде финансирају из буџета града Чачка.

- оверену потписану изјаву да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Положен државни стручни испит је услов за рад на радном месту за које се расписује интерни конкурс. Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита.

Кандидатима који конкуришу без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, у складу са одредбама члана 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), који предвиђа да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којим се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Градске управе града Чачка. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

 

VII      Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                       

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови Комисије. На листи ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава интерним конкурсом у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019, 5/2019 и 10/2019), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем и са којима ће се обавити усмени разговор у коме ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

- познавање прописа из области за коју се заснива радни однос - Закон о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), Закон о локалној самоуправи („Службеник гласник РС“, број 129/2017, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Закон о матичним књигама („Службеник гласник РС“, број 20/2019,145/2014 и 47/2018),  Закон о држављанству Републике Србије („Службеник гласник РС“, број 135/2004, 90/2007 и 24/2018) Породични закон („Службеник гласник РС“, број 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015), Статут Града Чачка, Одлука o Градским управама града Чачка („Службени лист града Чачка“, брoj 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017) и Одлука о матичним подручјима на територији Града Чачка („Службеник гласник РС“, број 105/2015 и 9/2016 – испр. )

- познавање рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или потврду провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и

- вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

 

VIII     Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли града Чачка, улица Жупана Страцимира број 2.

Рок почиње да тече 03.10.2019. године, а истиче 17.10.2019. године.

 

IX        Лице задужено за давање обавештења:

            Катарина Васиљевић

телефон 309-005, e-mail: katarina.vasiljevic@cacak.org.rs;

Мирјана Дамљановић

Телефон: 309-002; e-mail: mirjana.damljanovic@cacak.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, Чачак, улица Жупана Страцимира број 2, са назнаком: „Пријава на Интерни конкурс за попуњавање упражњеног радног места“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

XI        Датум објављивања интерног конкурса:

            02.10.2019. године

 

Напомена:

Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно кандидата који није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбацује закључком.

            Овај Конкурс објављен је на WEB страници Града Чачка www.cacak.org.rs и на огласној табли Градске управе Чачак.

 

                                                                                     ГРАДСКА УПРАВА

                           ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА