Инспекција за локални превоз и путеве врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог закона а који се односи на ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоз, инспекцијског надзора над применом Закона о јавним путевима и прописа донетих на основу овог закона а који се односе на локалне и некатегорисане путеве, стара се о извршавању решења донетих у поступку инспекцијског надзора, обавља стручне послове и управне послове техничког и нормативног регулисања саобраћаја, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом .
Прописи:
Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06)
Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС», број 101/05 и 123/07)
Одлука о превозу у градском и приградском саобраћају («Сл.лист општине Чачак», број 3/02, 11/2004)
Одлука о ауто такси превозу на територији града Чачак («Сл.лист града Чачка», број 17/06, 2/08 и 21/09)
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима («Сл.лист општине Чачак», број 2/96, 5/03 и 11/04)

Шеф инспекције: Драгана Крвавац,дипл.инг.саобр. 

План инспекцијског надзора Инспекције за локални превоз и путеве града Чачка за 2019 годину

Преузмите план. 

Контролне листе инспекције за локалне превоз и путеве

1. Јавни линијски превоз путника КЛ1 Преузмите
2. Услови за обављање јавног линијског превоза путника КЛ2 Преузмите
3. Обавезе превозника КЛ3 Преузмите
4. Возило КЛ4 Преузмите
5. Обавезе возача КЛ5 Преузмите
6. Такси превоз КЛ6 Преузмите
7. Управљање и одржавање јавних путева КЛ7 Преузмите
8. Забрањене радње на путу КЛ8 Преузмите