ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)

 

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” – ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Чачка)

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” – ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Чачка) објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 13/2019.

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 26. НОВЕМБРА ДО 10. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) елаборат за рани јавни увид биће изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, cacak.rs.     

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 10. децембром 2019. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.     

План намене површина 1 Преузмите
План намене површина 2 Преузмите
Текст плана Преузмите