На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 6/18 и 8/19.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 19. ЈУЛА ДО 02. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) материјал за рани јавни увид биће изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs.           

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 02. августом 2019. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Карта планиране намене површина Преузмите
План саобраћаја Преузмите
Текст плана Преузмите