На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ“ У ЧАЧКУ

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку објављена је у „Службеном листу града Чачка“, број 03/23.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 02. до 16. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) елаборат за рани јавни увид биће изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.rs
Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 16. јуном 2023. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Tekst plana (2) Plan namene povrsina (1)