На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 91. ст. 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019) и члана 3. став 1. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, број 43/2010)

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

          Урбанистичког пројекта за катастарске парцеле број: 438/1, 438/2, 725/1, 725/2 све КО Чачак – подцелина 2.3.1. у оквиру ПГР-а ,,Центар“ у Чачку обрађивача Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг “Урбанпројект” а.д. Чачак. Одговорни урбаниста је Зорица Сретеновић, дипломирани инжењер архитектуре, са лиценцом бр. 200 0451 03 издатом од стране Инжењерске коморе Србије

          Подносилац захтева за издавање потврде на урбанистички пројекат је Град Чачак.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се у трајању од седам дана ОД 02. ДО 09. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка,.www.cacak.rs.

          Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да у току јавне презентације изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште најкасније до 09. јула 2021. године.

          За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су службена лица, Зорица Ничић, дипломирани просторни планер и Дејан Бошковић,  дипломирани инжењер архитектуре, у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати, канцеларије број 9 и 10 – контакт телефон 309 -127.

Ситуациони приказ Преузмите
Текст урбанистичког пројекта Преузмите