Начелник управе: Весна Дмитрић, дипломирани правник 

Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

У управи се обављају послови  који се односе на:
– просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне делатности, животну средину, имовинско – правне послове (експропријације, самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, утврђивање права коришћења и  успостављања ранијег режима својине неизграђеног осталог грађевинског земљишта ранијег сопственика), послове који се односе на располагање, коришћење и давања у закуп непокретности, чији је власник односно корисник Град, вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник Град и месне заједнице,  вођење евиденције о становима који су дати у закуп и сл.), и друге послове из ових области.

 

Адреса Жупана Страцимира бр.2; Жупана Страцимира бр.35
Телефон 032 224 024; 032 224 330; 032 224 331
Фаx 032 224 105

Упутство за озакоњење незаконито изграђених објеката

Преузмите упутство

Упутство за
ТАКСЕ И НАКНАДЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони ситем (ЦИС), подносилац захтева прилаже доказ о плаћеној административној такси и доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију, у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом од стране подносица захтева, односно његовог пуномоћника.

Висина републичке административне таксе за све радње у области просторног планирања и изградње, прописана је Законом о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“ бр бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн., 45/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин.изн., 61/2017- усклађени дин.изн., 113/2017, 3/18-испр. и 50/2018-усклађени дин. изн.), а њени износи у поступку спровођења обједињене процедуре су следећи:

За издавање и измену локацијских услова 320,00 динара
За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта или извођење радова, односно којим се одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и сл:
за објекте категорије А 790,00 дин (320,00 дин за захтев + 470,00 дин за решење)
за објекте категорије Б 4.070,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.750,00 дин за решење)
за објекте категорије В 5.950,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.630,00 дин за решење)
за објекте категорије Г 5.950,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.630,00 дин за решење)

За решење којим се одобрава употреба објекта:

за објекте категорије А 2.200,00 дин (320,00 за захтев + 1.880,00 дин за решење)
за објекте категорије Б 9.710,00 дин (320,00 дин за захтев + 9.390,00 дин за решење)
за објекте категорије В 19.100,00 дин (320,00 дин за захтев + 18.780,00 дин за решење)
за објекте категорије Г 19.100,00 дин (320,00 дин за захтев + 18.780,00 дин за решење)
За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом:
за објекте категорије А 1.260,00 дин (320,00 дин за захтев + 940,00 за потврду)
за објекте категорије Б 5.010,00 дин (320,00 дин за захтев + 4.690,00 за потврду)
за објекте категорије В 5.950,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.630,00 за потврду)
за објекте категорије Г 5.950,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.630,00 за потврду)

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде (завршетак темеља, завршетак објекта у конструктивном смислу:

за објекте категорије А 1.730,00 дин (320,00 дин за захтев + 1.410,00 дин за потврду)
за објекте категорије Б 3.130,00 дин (320,00 дин за захтев + 2.810,00 дин за потврду)
за објекте категорије В 4.070,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.750,00 дин за потврду)
за објекте категорије Г 4.070,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.750,00 дин за потврду)

За друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре (захтев за прикључење објекта на инфраструктуру, захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и сл.):

320,00дин
жалба 480,00дин
Текући рачун за уплату наведених износа је:
840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 93-034, сврха дознаке: РАТ, прималац: Буџет републике Србије
*О висини накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), подносилац захтева се може информисати овде. 

 

Регистар решења о озакоњењу

2016.
Решења о озакоњењу за Јануар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Фебруар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Март месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Април месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Мај месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јун месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јул месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Август месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Септембар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Октобар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Новембар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Децембар месец 2016. Преузмите
2017.
Решења о озакоњењу за Јануар месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Фебруар месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Март месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Април месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Мај месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јун месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јул месец 2017. Преузмите

Документ Објављено
* izdavanje_u_zakup.doc  (35.5Kb)
Издавање у закуп пословног простора

23.03.2016 09:34:54
* Odluka.doc  (2033Kb)
Достављање Одлуке о утврдјивању цене норме сата за услуге трецим лицима и Норматива за здавање услова по класама објеката

01.04.2015 13:14:28