начелник Управе: Славица Каранац, дипл. правник

Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2018. годину усвојен језакључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године. 

Управа врши стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, организационе и административно – техничке послове за потребе Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника (израду аката које доноси Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа), послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у землји и иностранству, стручне и административне послове у вези са поставлјењем и разрешењем за које је надлежно Градско веће и Градоначелник, сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе Градоначелника и других функционера Града, послове извештавања јавности о раду и активностима градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника. 

Стручна служба Скупштине града образована је Одлуком о градским управама као самостална организациона јединица у оквиру Управе, и обавлја стручне, оперативне и организационе послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника Скупштине града, као и послове који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, поставлјења и разрешења лица која бира, именује или поставлја Скупштина града, израду појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града, јавност рада Скупштине града, уређивања „Службеног листа града Чачка“, интернет презентације органа града, стручне, саветодавне и административно-техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине града, информисање одборника и грађана о раду Скупштине града, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града и одборника и друге послове у вези рада Скупштине града. 

За вршење послова Управе образоване су следеће организационе јединице: 
1. Канцеларија за послове Градоначелника
2. Канцеларија за послове Градског већа
3. Канцеларија за стручна радна тела извршних органа
4. Канцеларија за протокол и односе с јавношћу
5. Стручна служба Скупштине града
а) Сектор за Скупштинске послове
б) Сектор за радна тела Скупштине
в) Канцеларија председника и заменика председника Скупштине