в.д. начелник Управе: Рада Ћојбашић, дипл. правник

Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2022. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 24. марта 2023. године.

Контакт особа за сарадњу са организацијама цивилног друштва.
У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа обављају се послови који се односе на:
 • стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, организационе и административно - техничке послове за потребе Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника (израду аката које доноси Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа),
 • послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у земљи и иностранству, стручне и административне послове у вези са постављењем и разрешењем за које је надлежно Градско веће и Градоначелник,
 • сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће, послове спровођења поступака финансијске подршке који нису у надлежности других управа,
 • припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе Градоначелника и других функционера Града,
 • послове извештавања јавности о раду и активностима градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника.
Као посебне организационе јединице у оквиру Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа образују се:
 1. Стручна служба Скупштине града
 2. Кабинет градоначелника
Стручна служба Скупштине града обавља стручне, оперативне и организационе послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника Скупштине града, као и послове који се односе на:
 • припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, постављења и разрешења лица која бира, именује или поставља Скупштина града,
 • израду појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града,
 • јавност рада Скупштине града,
 • уређивања "Службеног листа града Чачка",
 • интернет презентације органа Града,
 • стручне, саветодавне и административно техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине града,
 • информисање одборника и грађана о раду Скупштине града,
 • припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града и одборника, и друге послове у вези рада Скупштине града.
Кабинет Градоначелника обавља послове за потребе Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника који се односе на:
 • представљање и заступање Града,
 • комуникацију и сарадњу Града са другим локалним самоуправама у земљи и иностранству и представницима државних органа, организација, удружења, привредних субјеката и других институција,
 • организовање активности на прикупљању средстава намењених за реализацију развојних и других пројеката и утврђених обавеза Града,
 • организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција и организовање посета представника Града,
 • додељивања јавних признања Града,
 • организовања манифестација од значаја за Град,
 • пријем странака које се непосредно обраћају Градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама,
 • коресподенцију и превођење докумената за потребе органа Града,
 • обраду и сређивање аката, предмета и документације везане за активности Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника,
 • односе са медијима и информације о активностима органа Града и друге послове за потребе Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника.
У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа утврђене су следеће организационе јединице:
1. Канцеларија за послове Градоначелника
2. Канцеларија за послове Градског већа
3. Канцеларија за стручна радна тела извршних органа
4. Канцеларија за протокол и односе с јавношћу
5. Стручна служба Скупштине града
а) Сектор за Скупштинске послове
б) Сектор за радна тела Скупштине
в) Канцеларија председника и заменика председника Скупштине
6. Кабинет Градноначелника