начелник Управе: Небојша Бежанић, дипл. правник 

Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године. 

Градска управа за опште и заједничке послове обавља послове који се односе на: 
- организацију градских управа; пријемну канцеларију и архиву органа Града; канцеларијско пословање; лична стања грађана; оверу потписа, преписа и рукописа (до рока утврђеног Законом о јавном бележништву), јавне набавке; печате и штамбиље; ажурирање дела Јединственог бирачког списка за град Чачак; изборе за одборнике, народне посланике и председника Републике; нормативно - правне, стручне и организационе послове за потребе органа месних заједница; спровођење референдума и подношења грађанске иницијативе; пројектовање, имплементацију и реализацију информационог система, развој и коришћење информатичке технологије; пружање правне помоћи грађанима и савете у вези заштите права пацијената; радне односе запослених у органима Града; текуће и инвестиционо одржавање објеката, уређаја и опреме које користе органи Града; одржавање хигијене у заједничким просторијама, физичко обезбеђење, старање о возном парку и противпожарној заштити; снимање тока седнице Скупштине града, курирске и друге заједничке послове за све градске управе и органе Града, који нису у надлежности других управа. 
У Градској управи за опште и заједничке послове обављају се и други управни послови који нису у надлежности других градских управа. 
Одређене послове из своје надлежности управа може да врши, уз уговорену накнаду, и за потребе других органа смештених у пословној згради градских управа, ако за то има обезбеђене услове. 

Месне канцеларије 

За обављање одређених послова из делокруга градских управа, ради стварања услова да се ти послови ефикасније и ближе месту становања и рада грађана обављају, у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове, образују се месне канцеларије.Број и распоред рада месних канцеларија објављује се у Информатору о раду Градске управе за опште и заједничке послове. 
Месне канцеларије врше послове који се односе на: 
- вођење матичних књига, вођење евиденције о држављанству, издавање извода из матичних књига и уверења, оверу потписа, преписа и рукописа (до рока утврђеног Законом о јавном бележништву), пријем поднесака, достављање писмена грађанима, непосредно проверавање података за ажурирање дела Јединственог бирачког списка за град Чачак, вршење административно техничких и других послова за месне заједнице и њихове органе и друге послове који су Одлуком о градским управама, Сататутом и одлуком органа Града стављени у делокруг рада месних канцеларија. У месним канцеларијама могу се обављати и послови за друге органе, организације и установе. 

Служба правне помоћи 

Као посебна организациона јединица у саставу Градске управе за опште и заједничке послове образује се Служба правне помоћи. 
Служба правне помоћи обавља послове који се односе на пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса и то давањем правних савета, састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби и др.) и заступања грађана пред судовима и другим органима. 
У оквиру Службе правне помоћи обављају се и послови саветника за заштиту права пацијената. 

Информатор о раду Градске управе за опште и заједничке послове ажуриран 10.05.2018. године.