У Управи се обављају послови који се односе на:
- утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града (порез на имовину правних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу, самодопринос, локалне административне таксе, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Града, приходе од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Град и индиректни корисници буџета), стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода града и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом;
- канцеларијску и теренску контролу у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање  и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине града.начелник Управе: Душко Савковић, дипл. економиста 

Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Информатор о раду

Правна регулатива и обавештења

I
1. Закон о финансирању локалне самоуправе Преузмите
2. Службени лист број 20 од 31.12.2014. - Престао да важи. Преузмите
3. Службени лист број 22 од 29.12.2015. - Престао да важи. Преузмите
4. Одлука о допуни одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка од 18.12.2014 године. - Престала да важи. Преузмите
5. Одлука о локалним комуналним таксама од 25.12.2013. - Престала да важи. Преузмите
6. Одлука о локалним комуналним таксама од 28.12.2012.год. (престала да важи) Преузмите
7. Одлука о локалним комуналним таксама (сл. лист 3 од 21.02.2019) Преузмите
8. Олдука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама од 2010 (престала да важи) Преузмите
9. Одлука о локалним комуналним таскама из 2009 (престала да важи) Преузмите
10. Образац пријаве ЛКТ - Нови образац (одлука) Преузмите
11. Образац пријаве ЛКТ - ЗИ - Нови образац (одлука) Преузмите
II
1. Закон о заштити жиотне средине Преузмите
2. Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину Преузмите
3. Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде Преузмите
4. Одлука о накнади за заштиту и унапредјење животне средине (престала да важи) Преузмите
5. Образац пријаве за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине Преузмите
6. Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине (престала да важи) Преузмите
7. Обавештење о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине Преузмите
III
1. Закон о порезима на имовину Преузмите
2. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (Сл. гласник 104/2018) Преузмите
3. Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (Сл. гласник 118/2013) Преузмите
4. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (престао да важи) Преузмите
5. Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима (престао да важи) Преузмите
6. Правилник о престанку важења Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима (Сл. гласник 93/2013) Преузмите
7. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину Преузмите
7.1. Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину Преузмите
8. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину Преузмите
9. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину Лист 1 
Лист 2 
Лист 3
10. Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину Службени лист број 20 од 24.11.2015. и Службени лист број 21 од 12.12.2015. Преузмите
11. Одлука о утврђивању цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину Преузмите
12. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину Преузмите
13. Одлука – цена м2 за 2013год. Преузмите
14. Одлука – цена м2 за 2012год. Преузмите
15. Одлука – цена м2 за 2011год Преузмите
16. Одлука – цена м2 за 2010год. Преузмите
17. Одлука – цена м2 за 2009год. Преузмите
18. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге Преузмите
19. Одлука о стопи амортизације Преузмите
20. Одлука о утврђивању зона и најопремљеније зоне Преузмите
21. Одлука о висини стопе пореза на имовину Преузмите
22. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину Преузмите
23. Мишљење министарства финансија на опорезивање складишних објеката порезом на имовину Преузмите
24. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац: ППИ-2) Преузмите
25. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину (Образац ППИ-1) Преузмите
26. Прилог 1 уз Образац ППИ-1 Преузмите
27. Подприлог уз Прилог 1 Преузмите
28. Прилог 2 уз Образац ППИ-1 Преузмите
IV - Закони, уредбе, правилници, упутства и мисљења
1. Правилник о поступању пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате Преузмите
2. Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга Преузмите
3. Закон о пореском поступку и пореској администрацији Преузмите
4. Објашњене у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата, сходно закону који уређује порески поступак и пореску администрацију Преузмите
5. Закон о општем управном поступку 18/2016 Преузмите
V - Обрасци
1. 433 - Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза преко 2.000.000,00 динара Преузмите
2. 433 - Захтев за повраћај уплате Преузмите
3. Образац 1 - изјава Преузмите
4. 434 - Обавештење о промени података правних лица и предузетника Преузмите
5. 434 - ПЛ - Захтев ПРАВНИХ ЛИЦА за излазак на терен - утврђивање комуналне таксе Преузмите
6. 434 - ПЛ - Захтев за ослобађање од плаћања комуналне таксе - отпис камате ПРАВНОГ ЛИЦА Преузмите
7. 434 - ПРЕ - Захтев ПРЕДУЗЕТНИКА за излазак на терен - утврђивање комуналне таксе Преузмите
8. 434 - ПРЕ - Захтев за ослобађање од плаћања комуналне таксе - отпис камате ПРЕДУЗЕТНИКА Преузмите
9. 435 - Захтев за прекњижење Преузмите
10. 436 - ППИ 1 - Захтев правног лица и предузетника за промену података Преузмите
11. 436 - ППИ 1 - Захтев за ослобађање од плаћања пореза на имовину - отпис камате ПРАВНО ЛИЦЕ Преузмите
12. 436 - ППИ 1- Захтев ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА за излазак на терен - утврђивање пореза на имовину Преузмите
13. 436 - ППИ 2 - Захтев ФИЗИЧКИХ ЛИЦА за излазак на терен - утврђивање пореза на имовину Преузмите
14. 436 - ППИ 2 - Захтев физичког лица за промену података Преузмите
15. 436 - ППИ 2 - Захтев за ослобађање од плаћања пореза на имовину - отпис камате ФИЗИЧКО ЛИЦЕ Преузмите
16. 436 - Захтев за издавање копије решења - физичко лице Преузмите
17. 436 - Захтев за издавање копије решења - правно лице Преузмите
18. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - физичко лице Преузмите
19. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - правно лице Преузмите
20. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - предузетник Преузмите
21. 436 - Затев за исправку грешке Преузмите
22. Захтев за отварање корисничког налога за приступ порталу ЈИС ЛПА Преузмите
VI - Референтна каматна стопа
1. Референтна каматна стопа Преузмите
VII - Обавештења
1. Обавештење о условном отпису камате и мировању дугованог пореза Преузмите
VIII - Инспекцијски надзор ГУ за Локалну пореску администрацију
1. Контолне листе канцеларијска контрола 2019. Преузмите
2. Контролне листе теренска контрола 2019. Преузмите
3. Измена и допуна Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка Преузмите
4. Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка Преузмите
5. Годишњи извештај о раду за 2018. годину Преузмите
6. Контолне листе канцеларијска контрола 2018. Преузмите
7. Контролне листе теренска контрола 2018. Преузмите
8. Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка Преузмите
9. Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017 годину Преузмите
10. Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспеткора Преузмите
11. Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору Преузмите
12. Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспецијском надзору Преузмите
13. Уредба о заједниким елементима процене ризика у инспекцијском надзору Преузмите
14. Закон о инспекцијском надзору Преузмите 
IX - Накнада за коришћење јавних добара
1. Закон о накнадама за коришћење јавних добара Преузмите
2. Одлука о накнадама за коришћење јавних добара Преузмите