Управа  обавља послове који се односе на:
- локални економски развој, развој привредних делатности од интереса за Град,  израду програма развоја делатности за које је надлежан Град, цене из надлежности Града, унапређење и развој пољопривреде и занатства и друге послове од значаја за привредни развој из надлежности јединице локалне самоуправе, утврђивање процене штете од елементарних непогода, и на реализацију стручних пројеката и друге послове за област одрживог развоја Града и појединих делатности.Овде можете преузети ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ЧАЧКА
Овде можете преузети ИНФОРМАТОР О ДОБИЈАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 

     Начелник Управе: Владимир Гојгић, дипл. правник

Извештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

    На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007), члана 35. став 3. Одлуке о градским управама ("Службени лист града Чачка", бр. 8/2008, 21/2009) и члана 5. Упутства о начелима за унутрашње уређење и ситематизацију радних места у градским управама града Чачка ("Службени лист града Чачка", бр. 10/2008), начелник Градске управе за локални економски развој, дана 04.06.2013. године донео је

ПРАВИЛНИК
О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

 

    Овим правилником се ради вршења послова Градске управе за локални економски развој утврђују:
-   унутрашње организационе јединице и начин руковођења,
-   систематизација радних места са описом послова,
-   услови за обављање тих послова и потребан број извршилаца.
Члан 2.
    Сагласно закону, Статуту града Чачка и Одлуци о градским управама Градска управа за локални економски развој, доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у граду, промовише економске потенцијале града Чачка, контактира са инвеститорима, пословним заједницама, бави се информисањем о финансијским подацима са тржишта, сарађује са органима и организацијама Републике Србије који обављају послове локалног економског развоја, бави се утврђивањем цена из надлежности града, оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру.

Оганизује заштиту од елементарних непогода и ствара услове за њихово ублажавање, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водовопривредне дозволе за објекте локалног значаја, доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на територији града Чачка, стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима, унапређује и подстиче развој туризма, утврђује мере заштите од ерозије и регулације водотокова, обавља послове приватног предузетништва из надлежности града и ствара услове за развој приватне иницијативе и развоја занатства, угоститељства, трговине и других привредних делатности и услуга, подстиче и помаже развој задругарства, прати позитивне законске и подзаконске акте који регулишу област локалног економског развоја, сарађује са Агенцијом за привредне регистре, Републичким заводом за статистику и информатику и другим јавним службама, органима и организацијама.

II УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И НАЧИН РУКОВОЂЕЊА 

Члан 3.
    За вршење послова Градске управе за локални економски развој утврђује се следеће организационе јединице:
1)  Одсек за привредне делатности
А)  Служба за јавна предузећа
Б)  Група за праћење пословне политике јавних предузећа
В)  Служба за приватно предузетништво
Г)  Служба за развој пољопривреде са Центрима за развој села
Д)  Група за пољопривреду
2)  Одсек развојних пројеката
А)  Служба за израду и реализацију развојних пројеката
Б)  Служба за правне послове и развој приватне иницијативе.
Радом Градске управе руководи начелник.
Радом одсека руководи шеф одсека.
Радом службе руководи шеф службе.
Радом групе руководи руководилац групе.

III     РАДНА МЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА, СТРУЧНОМ СПРЕМОМ, БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА И ДРУГИМ ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА 

Члан 4.

Градска управа за локални економски развој има укупно 35 систематизованих радних места са 45 извршилаца.

1. Начелник Градске управе за локални економски развој 

а) Опис послова :
- представља и заступа градску управу за локални економски развој,

- доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији градске управе за локални економски развој уз сагласност Градског већа,
- организује, координира и контролише обављање послова градске управе за локални економски развој и појединих запослених,
- распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и запослене у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији,
- распоређује послове на организационе јединице, односно непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ,
- обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга градске управе,
- доноси и потписује акта из надлежности градске управе,
- потписује акта градске управе која се упућују Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у градској управи,
- подноси Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику извештај о раду градске управе,
- решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих јединица,
- стара се о извршавању радних обавеза запослених у градској управи,
- обавља најсложеније послове из делокруга градске управе,
- врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима Града стављени у надлежност и
- одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова Градском већу и Скупштини града.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни или пољопривредни (агрономски) или грађевински или факултет организационих наука или електротехнички или технолошки или саобраћајни факултет у четворогодишњем или дужем трајању, положен испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци.

в) Број извршилаца : 1.

1) Одсек за привредне делатности

2. Шеф одсека за привредне делатности

а) Опис послова :

- организује рад одсека,
- координира и прати извршење послова одсека,
- стара се о пуној равномерној запослености радника,
- даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима,
- прати и проучава прописе и мере економске политике и њихов утицај на положај привредних делатности из     делокруга локалне самоуправе,
- учествује у изради аналитичких и других материјала у вези трансформације, пословања и унапређења рада привредних субјеката односно јавних предузећа из области стамбено-комуналне делатности,
- одговоран је за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника за локални економски развој.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни или пољопривредни (агрономски) или факултет организационих наука у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних или биотехничких или организационих наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

А) Служба за јавна предузећа 

3. Шеф службе за јавна предузећа 

а) Опис послова :

- организује и руководи радом службе за јавна предузећа,
- координира рад свих запослених у служби за јавна предузећа,
- врши контролу елемената за образовање цена производа и услуга у стамбено-комуналној и саобраћајној делатности,
- врши распоред послова и надзор над њиховим извршењем у оквиру службе у сарадњи са начелником градске управе за локални економски развој и шефом одсека за привредне делатности,
- учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
- даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима у служби за јавна предузећа,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова у служби за јавна предузећа,
- обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе за локални економски развој и шефа одсека за привредне делатности.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни или пољопривредни (агрономски) или факултет организационих наука или електротехнички или технолошки факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних или биотехничких или организационих наука или образовно – научној области електротехничког и рачунарског инжењерства или технолошког инжењерства, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

Б) ГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

4. Руководилац групе за праћење пословне политике јавних предузећа

а) Опис послова :

- организује рад групе,
- координира и прати извршење послова групе,
-  ради анализе које служе као основа за спровођење политике цена из надлежности града,
- доставља извештаје о реализацији програма градских јавних предузећа надлежним министарствима,
-  доставља извештаје о кретању цена, производа и услуга из надлежности града,
- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези финансијског пословања и унапређења рада јавних предузећа,
- одговора за законито и стручно извршавање послова групе,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за јавна предузећа.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

5. Радно место за развој привредних делатности и статистичку документацију 

а) Опис послова :

- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези финансијског пословања и програме развоја привредних делатности из делокруга локалне самоуправе,
- прикупља, сређује, обрађује и презентује статистичке податке, као документациону основу за израду програма у вези друштвено-економског развоја града,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за јавна предузећа.

б) Посебни услови :

Завршен економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

6. Радно место за област привредне и комуналне делатности 

а) Опис послова :

- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези финансијског пословања и унапређења рада предузећа и организација из стамбено-комуналних делатности,
- води управни поступак у привредним делатностима,
- обрачунава ревалоризацију рата за стамбене кредите и станове,
- обрачунава висине закупа пословног простора, евидентира уплате и израђује одговарајуће извештаје,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за јавна предузећа и руководиоца групе за праћење пословне политике јавних предузећа.

б) Посебни услови :

Завршен економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских наука,  положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

7. Радно место за област цена и робних резерви 

а) Опис послова :

- води управни поступак у овој области,
- контролише елементе за образовање цена производа и услуга у стамбено-комуналној и саобраћајној делатности,
- учествује у изради анализа које служе као основа за спровођење политике цена из надлежности града,
- израђује план образовања и занављања градских робних резерви,
- обавља административно-техничке послове у вези робних резерви,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за јавна предузећа и руководиоца групе за праћење пословне политике јавних предузећа.

б) Посебни услови :

Завршен економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

8. Радно место за јавна предузећа из комуналне делатности

а) Опис послова :

- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези финансијског пословања и унапређења рада предузећа и организација из комуналне делатности,
- контролише усклађеност програма градских јавних предузећа са циљевима и  мерама економске политике државе,
- контролише усклађеност достављених извештаја од стране јавних предузећа са њиховим програмима, и прослеђује извештаје министарствима,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за јавна предузећа и руководиоца групе за праћење пословне политике јавних предузећа.

б) Посебни услови :

Завршен економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

9. Радно место за развој, финансирање и промоцију привредних делатности

а) Опис послова :

- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези стања, развоја и финансирања привредних делатности и равномерног развоја града,
- учествује у предлагању и реализацији мера и активности за повећање запошљавања,
- учествује у организацији и реализацији манифестација у вези промоције привредних делатности,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за јавна предузећа и руководиоца групе за праћење пословне политике јавних предузећа.

б) Посебни услови :

Стечено високо образовање на студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области менаџмента и бизниса, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

В) Служба за приватно предузетништво

10. Шеф службе за приватно предузетништво

а) Опис послова :

- организује рад службе, координира и прати извршење послова у служби,
- даје упуства и  пружа стручну помоћ запосленима,
- израђује извештаје о актуелним питањима и кретањима из ове обалсти,
- прати прописе и примену прописа из области приватног предузетнишва,
- одговора за законито и стручно извршавање послова у служби за приватно предузетништво,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој и шефа одсека за привредне делатности.

б) Посебни услови :

Завршен правни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области правних наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

11. Радно место за послове регистрације предузетника

а) Опис послова :

- обавља послове у вези уписа, брисања и промене предузетника,
- сарађује са Агенцијом за привредне регистре, у складу са законом и Споразумом са Агенцијом за привредне регистре о вршењу тих послова,
- учествује у изради решења, уверења и других управних аката из надлежности службе,
- прима странке и даје им потребна обавештења и информације у вези оснивања, вођења и одјављивања радњи,
- доставља обавештења и извештаје по захтеву државних органа и организација,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за приватно предузетништво.

б) Посебни услови :

Завршен правни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области правних наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

12. Радно место за развој  приватног предузетништва 

а) Опис послова :

- учествује у изради општих и појединачних аката који могу имати утицаја на  развој приватног предузетништва, чије је доношење у надлежности органа града,
- израђује делове програма развоја града који се односе на приватно предузетнишво,
- прати и анализира кретање у овој области привреде,
- припрема и предлаже мере за бржи развој предузетништва, у складу
са потребама града,
- сарађује са другим градским управама, установама и институцијама на локалном, регионалном и републичком нивоу, ради остваривања бржег и успешнијег развоја предузетништва,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
 - обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за приватно предузетништво.

б) Посебни услови :

Завршен правни или економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области правних или економских наука,  положен испит за рад у органима државне управе, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

13. Радно место референта за оперативне и канцеларијске послове 

а) Опис послова :

- врши канцеларијске послове примања мање сложених поднесака и прилога и контролише њихову исправност,
- прима и распоређује пошту,
- обавља послове у вези израде дневне и месечне спецификације, фактуре и извештаја у складу са споразумом са Агенцијом за привредне регистре,
- ради спецификације на рачунару,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за приватно предузетништво.

б) Посебни услови :
Завршена средња економска школа или гимназија, положен испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.
в) Број извршилаца : 1.

14. Радно место администратора оператера 

а) Опис послова :

- прима и распоређује пошту,
- ради спецификације и извештаје на рачунару,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за приватно предузетништво.

б) Посебни услови :
Дактилограф  И а  или И б класе, познавање рада на рачунару.
в) Број извршилаца : 1.

В) СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ СА ЦЕНТРИМА ЗА РАЗВОЈ СЕЛА    

15. Шеф службе за развој пољопривреде са Центрима за развој села 

а) Опис послова :

- организује рад службе, координира и прати извршење послова у служби,
- врши распоред послова и надзор над њиховим извршењем у оквиру службе у сарадњи са начелником и шефом одсека за привредне делатности,
- проучава и прати мере аграрне политике и њихов утицај на положај пољопривреде,
- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези развоја пољопривреде,
- израђује програме из области пољопривреде и извештаје о њиховом спровођењу,
- прати извршење послова у Центрима за развој села,
- израђује информације и прати стање противградне заштите,
- предузима мере и активности за спровођење Стратегије развоја пољопривреде на територији града Чачка,
- одговора за законито и стручно извршавање послова службе,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој и шефа одсека за привредне делатности.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

Г) ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

16. Руководилац групе за пољопривреду 

а) Опис послова :

- организује рад групе,
- координира и прати извршење послова групе,
- координира радом Центара за развој села,
- учествује у реализацији мера селекције у области сточарства,
- обавља стручне послове у вези реализације финансијских подстицаја у пољопривреди,
- израђује извештаје за потребе асоцијација и институција,
- учествује у раду стручних комисија из области пољопривреде,
- учествује у изради локалних одлука из области пољопривреде,
- одговора за законито и стручно извршавање послова групе,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

17. Радно место за послове пољопривреде и водопривреде 

а) Опис послова :

- води управни поступак из области пољопривреде и водопривреде,
- прати и проучава проблематику у вези спровођења прописа у области пољопривреде и водопривреде,
- проучава мере аграрне политике и њихов утицај на положај пољопривреде и водопривреде,
- израђује одговарајуће аналитичке материјале,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села и руководиоца групе за пољопривреду.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

18. Радно место за развој пољопривреде и финансијске подстицаје у пољопривреди 

а) Опис послова :

- прати и проучава мере аграрне политике и њихов утицај на положај пољопривреде,
- прати, проучава и израђује аналитичке материјале у вези развоја пољопривреде,
- израђује програме из области пољопривреде и извештаје о њиховом спровођењу,
- обавља стручне и административно-техничке послове у вези реализације финансијских подстицаја у пољопривреди,
- учествује у реализацији мера у области сточарства,
- реализује изложбе из области пољопривреде,
- израђује едукативне материјале и одржава стручна предавања из области пољопривреде,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности и шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села и руководиоца групе за пољопривреду.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

19. Радно место координатора у Центру за развој села у Мрчајевцима 

а) Опис послова :

- пружање помоћи у регистрацији пољопривредних газдинстава пољопривредним произвођачима на територији села: Бресница, Бечањ, Вујетинци, Остра, Катрга, Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Доња Трепча, Горња Трепча, Станчићи, Љубићска Балуга, Прељина, Прислоница,
- едукација пољопривредних произвођача на примени савремених агротехничких мера у пољопривреди,
- припрема пројеката и документације за кредите и субвенције,
- организовање едукација о примени нових научних достигнућа у области пољопривреде,
- обезбеђивање сарадње и повезивања пољопривредних произвођача у удружења пољопривредних произвођача,
- успостављање односа између произвођача и купаца,
- давање стручних савета из области заштите биља од болести и штеточина, резидбе и прихране и давање предлога за избор најприкладнијих сорти и хибрида пољопривредних биљака,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села и руководиоца групе за пољопривреду.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

20. Радно место координатора у Центру за развој села у Заблаћу 

а) Опис послова :

- пружање помоћи у регистрацији пољопривредних газдинстава пољопривредним произвођачима на територији села: Трнава, Балуга (трнавска), Виљуша, Вапа, Заблаће, Јежевица, Бањица, Липница, Премећа, Петница, Рајац, Слатина, Кукићи, Мршинци, Горичани, Атеница, Брезовица,
- едукација пољопривредних произвођача на примени савремених агротехничких мера у пољопривреди,
- припрема пројеката и документације за кредите и субвенције,
- организовање едукација о примени нових научних достигнућа у области пољопривреде,
- обезбеђивање сарадње и повезивања пољопривредних произвођача у удружења пољопривредних произвођача,
- успостављање односа између произвођача и купаца,
- давање стручних савета из области заштите биља од болести и штеточина, резидбе и прихране и давање предлога за избор најприкладнијих сорти и хибрида пољопривредних биљака,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села и руководиоца групе за пољопривреду.

б) Посебни услови :
Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.
в) Број извршилаца : 1.

21. Радно место координатора у Центру за развој села у Трбушанима 

а) Опис послова :

- пружање помоћи у регистрацији пољопривредних газдинстава пољопривредним произвођачима на територији села: Трбушани, Вранићи, Миоковци, Горња Горевница, Милићевци, Ракова, Соколићи, Рошци, Јанчићи, Врнчани, Коњевићи,
- едукација пољопривредних произвођача на примени савремених агротехничких мера у пољопривреди,
- припрема пројеката и документације за кредите и субвенције,
- организовање едукација о примени нових научних достигнућа у области пољопривреде,
- обезбеђивање сарадње и повезивања пољопривредних произвођача у удружења пољопривредних произвођача,
- успостављање односа између произвођача и купаца,
- давање стручних савета из области заштите биља од болести и штеточина, резидбе и прихране и давање предлога за избор најприкладнијих сорти и хибрида пољопривредних биљака,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за привредне делатности, шефа службе за развој пољопривреде са центрима за развој села и руководиоца групе за пољопривреду.

б) Посебни услови :

Завршен агрономски (пољопривредни) факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области биотехничких наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

2)    Одсек развојних пројеката

22. Шеф одсека развојних пројеката

а) Опис послова :

- организује рад одсека,
- координира и прати извршење послова одсека,
- стара се о равномерној запослености радника,
- даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима,
- учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
- координира израду развојних пројеката и других материјала у вези са унапређењем локалног економског развоја,
- одговоран је за законито, благовремено и стручно извршавање свих послова из делокруга свога рада,
- обавља и друге послове по налогу начелника начелника градске управе за локални економски развој.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни или пољопривредни (агрономски) или факултет организационих наука или грађевински или електротехнички или технолошки или саобраћајни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних или биотехничких или организационих наука или образовно – научној области грађевинског инжењерства или електротехничког и рачунарског инжењерства или технолошког инжењерства или саобраћајног инжењерства, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

А)    Служба за израду и реализацију развојних пројеката 

23. Шеф службе за израду и реализацију развојних пројеката 

а) Опис послова :

- организује и руководи радом службе за израду и реализацију развојних пројеката,
- координира на изради и реализацији свих развојних пројеката,
- спроводи утврђену политику локалног економског развоја и предлаже мере за њено унапређење,
- врши распоред послова и надзор над њиховим извршењем у оквиру службе у сарадњи са начелником и шефом одсека развојних пројеката,
- учествује у координацији свих активности у области привлачења инвестиција,
- учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
- прати стање у области привредног развоја,
- учествује у изради извештаја и анализа у циљу подстицаја привредног развоја,
- сарађује са пословним удружењима и удружењима грађана,
- даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима у служби и
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова у служби за израду и реализацију развојних пројеката,
- обавља и друге послове по налогу начелника начелника градске управе за локални економски развој и шефа одсека за развојне пројекте.

б) Посебни услови :

Завршен економски или правни или пољопривредни (агрономски) или факултет организационих наука или електротехнички или технички или технолошки или саобраћајни или шумарски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних или биотехничких или организационих наука или образовно – научној области електротехничког и рачунарског инжењерства или индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента или технолошког инжењерства или саобраћајног инжењерства или интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија, положен испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

24. Радно место координатора за локални економски развој 

а) Опис послова :

- учествује у изради општих и појединачних аката који могу имати утицај на привредни развој, чије је доношење у надлежности органа града,
- израђује делове програма развоја града, који се односе на опште оцене, заједничке мере и задатке у области економског развоја,
- прати и анализира кретања у области привреде (престтруктуирање привреде, власничка трансформација, развој малих и средњих предузећа),
- припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја,
- сарађује са другим градским управама, надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу,
- прати кретања у домену људских ресурса (запосленост, структура, ниво зарада),
- припрема предлоге подстицајних мера у домену запошљавања и заштите животне средине,
- припрема, израда и реализација пројеката из области одрживог развоја (локални економски развој, заштита животне средине, социјална заштита, образовање, култура, инфраструктура),
- прати рад фондова донаторских и других финансијских организација и институција у земљи и иностранству,
- ради на повезивању града са међународним развојним институцијама,
- сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама,
- координира радом пројектних тимова,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за израду и реализацију развојних пројеката.
б) Посебни услови :
Завршен економски или правни или агрономски (пољопривредни) или факултет организационих наука или хемијски или електротехнички или шумарски или саобраћајни или технолошки факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или правних или биотехничких или организационих или хемијских наука или образовно – научној области електротехничког и рачунарског инжењерства или интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија или саобраћајног инжењерства или технолошког инжењерства, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање принципа економског планирања и праксе, изражене комуникационе вештине, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 4.

25. Радно место координатора за развојне пројекте у области заштите животне средине 

а) Опис послова :

- учествује у изради општих и појединачних аката који могу имати утицај на заштиту животне средине, чије је доношење у надлежности органа града,
- израђује делове програма развоја града, који се односе на опште оцене, заједничке мере и задатке у области заштите животне средине,
- прати и анализира кретања у области заштите животне средине,
- учествује у изради и реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине,
- сарађује са другим градским управама, надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу,
- припрема предлоге подстицајних мера у домену заштите животне средине,
- припрема, израда и реализација пројеката из области одрживог развоја (заштите животне средине и инфраструктуре),
- прати рад фондова донаторских и других финансијских организација и институција у земљи и иностранству,
- ради на повезивању града са међународним развојним институцијама,
- сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама,
- сарађује на изради и реализацији пројеката са научно – истраживачким институцијама,
- врши стручну анализу односа између укупног привредног развоја и заштите животне средине,
- координира радом пројектних тимова,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за израду и реализацију развојних пројеката.

б) Посебни услови :

Завршен природно – математички или шумарски или ветеринарски или саобраћајни или технолошки или машински факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области математичких или биолошких или биотехничких или ветеринарских наука или образовно – научној области саобраћајног инжењерства или технолошког инжењерства или машинског инжењерства, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање принципа економског планирања и праксе, изражене комуникационе вештине, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

26. Радно место за израду буџета за пројекте и управљање буџетима пројеката у  њиховој реализацији 

а) Опис послова :

- прати, проучава и разрађује аналитичке материјале у вези програма руралног развоја из делокруга локалне самоуправе,
- анализира и даје предлоге за буџетску подршку развоја сеоског туризма и економских активности на селу на локалном нивоу,
- прикупља, сређује, обрађује и презентује статистичке податке, као документациону основу за израду програма и пројеката у вези друштвено – економског и привредног развоја руралног подручја града Чачка,
- учествује у изради свих анкета, предлога пројеката и анализа везаних за рурални развој и сеоски туризам,
- одговара за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за израду и реализацију развојних пројеката.

б) Посебни услови :

Завршен економски или агрономски (пољопривредни) или факултет организационих наука у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или биотехничких или организационих наука, положен испит за рад у органима државне управе, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

27. Радно место енергетског менаџера 

а)  Опис послова :

- учествује у припреми и реализацији планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије,
- учествује у припреми и реализацији предлога пројеката за коришћење обновљивих извора енергије,
- учествује у спровођењу енергетске политике на локалном нивоу,
- промовише и спроводи мере енергетске ефикасности на локалном нивоу,
- одговара за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за израду и реализацију развојних пројеката.
б)  Посебни услови :
Завршен машински или електротехнички или технички или рударско – геолошки  или технолошки или технолошко – металуршки факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области машинског инжењерства или електротехничког и рачунарског инжењерства или индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента или рударског инжењерства или геолошког инжењерства или технолошког инжењерства, положен испит за рад у органима државне управе, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в)  Број извршилаца : 2.

28. Радно место за израду буџета за пројекте и управљање буџетима пројеката у  њиховој реализацији
а) Опис послова:
- израда буџета за пројекте,
- управљање буџетима пројеката у њиховој реализацији,
- одбрана пројеката приликом ревизије и супервизије,
- учешће у процени тржишне вредности локација за индустријске зоне и пословне инкубаторе,
- врши административно стручне послове за потребе комисија и других тимова у реализацији локалног економског развоја града,
- прати донаторске и републичке програме подстицајних мера,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој и шефа службе за израду и реализацију развојних пројеката.
б) Посебни услови: 
Завршен економски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских наука, најмање једна година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.
в) Број извршилаца: 1.

Б) Служба за правне послове и развој приватне иницијативе 

29.Шеф службе за правне послове и развој приватне иницијативе

а) Опис послова :

- организује и руководи радом службе за правне послове и развој приватне иницијативе,
- координира у припреми и изради свих врста уговора за потребе градске управе за локални економски развој,
- прати домаће и међународне законе и подзаконске акте,
- врши распоред послова и надзор над њиховим извршењем у оквиру службе за правне послове и развој приватне иницијативе,
- председник је или члан комисија за спровођење поступака јавних набавки, који су везани за реализацију развојних пројеката, а које израђује одсек развојних пројеката,
- учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
- даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима у служби за правне послове и развој приватне иницијативе,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова у служби за правне послове и развој приватне иницијативе,
- обавља и друге послове по налогу начелника начелника градске управе за локални економски развој и шефа одсека развојних пројеката.

б) Посебни услови :

Завршен правни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области правних наука, најмање три године радног искуства у струци, положен правосудни испит, познавање говорног и писаног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца: 1.

30. Радно место за нормативно - правне послове 

а) Опис послова: 

- обавља правне послове у реализацији развојних пројеката града,
- координира активности са свим институцијама укљученим у процес реализације стратешких докумената,
- припрема све врсте уговора за потребе градске управе за локални економски развој,
- израђује записнике за потребе надлежних субјеката,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Завршен правни факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области правних наука, најмање две године радног искуства у струци, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

31. Радно место за административно - правне послове

а) Опис послова :

- прати домаће законе и подзаконске акте и пружа стручне информације из истих запосленима,
- израђује записнике и извештаје за потребе надлежних субјеката,
- прикупља и води евиденцију о службеној документацији и стручној литератури,
- врши доставу аката и предмета у Градској управи за локални економски развој,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека за развојне пројекте и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Завршен факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у трајању од најмање четири године, односно стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије), положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

32. Радно место за послове промотивне и образовне подршке предузетника у Инфо центру 

а) Опис послова :

- пружа информације, даје савете и обавља послове маркетинга у областима оснивања радњи и предузећа, административних и комуналних такси, слободног земљишта за изградњу пословних објеката, слободног пословног простора, грађевинских услова за изградњу пословних објеката,
- пружа помоћ у коришћењу средстава за развој предузетништва,
- организује промотивне и образовне подршке предузетницима,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Завршен економски или факултет организационих наука или електротехнички или технички или грађевински или архитектонски факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области економских или организационих наука или образовно – научној области електротехничког и рачунарског инжењерства или области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента или области грађевинског инжењерства или области архитектуре, најмање једна година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе, активно знање говорног и писаног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 2.

33. Радно место за промоцију и развој туризма у Инфо центру 

а) Опис послова :

- пружа информације и даје савете у вези оснивања привредних субјеката у области туризма и делатностима од значаја за развој туризма,
- даје обавештења о локацијама за изградњу објеката из области туризма и делатности од значаја за развој туризма,
- пружа помоћ у коришћењу подстицајних средстава за развој различитих видова туризма и делатности од значаја за развој туризма,
- организује промотивне и образовне подршке предузетницима из области туризма и делатности од значаја за развој туризма,
- учествује у изради програма за развој туризма, односно посебних видова туризма града,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије) у образовно – научној области менаџмента и бизниса или индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента или интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија, положен испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства у струци, активно знање говорног и писаног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

34. Радно место за административне послове у Инфо центру 

а) Опис послова :

- врши канцеларијске послове примања поднесака и прилога,
- сарадња са удружењима привредника и привредном комором,
- учествовање у креирању и изради анализа и анкета за потребе регистрованих привредника на територији града Чачка,
- обрада мање сложених података потребних за рад градске управе за локални економски развој,
- учествовање у организацији промотивне подршке за развој малих и средњих предузећа,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Завршена средња економска школа или гимназија, положен испит за рад у органима државне управе, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

35. Радно место за информационе технологије 

а) Опис послова :

- учешће у техничкој припреми пројеката,
- израда и ажурирање базе података,
- учешће у изради ГИС-а,
- креирање информационе основе градске управе за локални економски развој,
- учешће у одржавању информационог система градске управе за локални економски развој,
- ажурирање вебсајта,
- учешће у набавкама опреме за градску управу за локални економски развој и одржавање исте,
- израда софтверских пакета за потребе градске управе за локални економски развој,
- одговора за законито, благовремено и стручно извршавање послова,
- обавља и друге послове по налогу начелника градске управе за локални економски развој, шефа одсека развојних пројеката и шефа службе за правне послове и развој приватне иницијативе.

б) Посебни услови :

Завршен факултет организационих наука или природно математички или електротехнички или технички факултет у трајању од најмање четири године односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научној области организационих или математичких наука или електротехничког и рачунарског инжењерства или индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, најмање једна година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе, активно знање писаног и говорног енглеског језика, познавање рада на рачунару.

в) Број извршилаца : 1.

IV УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

Члан 5.

 

    У Градску управу за локални економски развој ради стручног оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, може се примити у радни однос на одређено време највише пет приправника годишње под условима прописаним законом.
    Приправник се може примити ради стручног оспособљавања и у својству волонтера.
    Начелник Градске управе за локални економски развој утврђује тачан број приправника који се примају у току године.
   ПРОБНИ РАД 
Члан 6.
Пробни рад је обавезан за све оне који први пут заснивају радни однос у Управи, а нису приправници.
    Пробни рад заснован на неодређено време траје три месеца.
Пробном раду не подлежу постављена лица.
Члан 7.
Лица која немају положен испит за рад у органима државне управе, а нису приправници могу се примити у радни однос у Управи под условом да у току пробног рада положе стручни испит.

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Начелник Градске управе за локални економски развој извршиће распоређивање запослених у складу са овим Правилником, најкасније у року од 8 дана, од дана ступања на снагу овог Правилника.
    До доношења решења о распоређивању запослени ће обављати послове које су обављали до ступања на снагу овог Правилника и по налогу начелника Градске управе за локални економски развој.
  Члан 9.
    Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи  Правилник о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у Градској управи за локални економски развој бр. 110-3/11- IV -5 од 25.02.2011. године и Правилник о допунама правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у Градској управи за локални економски развој бр. 110-12/11- IV -5 од 26.09.2011. године.

Члан 10.

 

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли  органа града Чачка.

Број 110-13/13- IV -5
04.06. 2013. године

Начелник Градске управе за
локални економски развој
Др Влајисав Папић

Градско веће дало је сагласност Решењем бр. 06-101/2013- III од 06.06.2013. год.

Правилник објављен:                                                                                   Правилник ступа на снагу:
07.06.2013. год.                                                                                      15.06.2013. год.